Mae hon yn Swydd Wag Prentisiaeth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyflogi/chyflogi gan y cwmni a amlinellir isod ac yn derbyn hyfforddiant yn y swydd ganddyn nhw. Ochr yn ochr â hyn, byddant yn ymgymryd â Rhaglen Prentisiaeth gyda ACT Training ac yn cael cymorth ac arweiniad gan Asesydd profiadol, i’w helpu i gyflawni’r cymwysterau perthnasol. Dylech gyfeirio at Amlinelliad o’r Cwrs ar waelod y dudalen hon i gael trosolwg o’r Rhaglen Prentisiaethau.

Enw’r Cwmni: Paradox Hairdressing

Lleoliad: Caerdydd

Teitl Swydd: Prentis Cynorthwyydd Salon

Rhaglen Prentisiaeth: Trin Gwallt Lefel 2

Oriau Gwaith: 40 awr yr wythnos

Dyddiau ac Amseroedd Gwaith: 

 • Dydd Mawrth a Mercher a Sadwrn 9.00am - 5.30pm
 • Bob yn ail ddydd Iau 9.00am - 5.30pm neu 11.00am – 8.00pm
 • Dydd Gwener 9.00am – 6.00pm

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Prentisiaid - £4.30 yr awr ar hyn o bryd

Trosolwg o’r Cwmni: Mae Paradox yn salon Goldwell prysur sydd wedi bod yn masnachu ers 25 mlynedd! Rydym yn salon gyfeillgar gyda thîm profiadol gwych. Byddem yn eich hyfforddi ym mhob agwedd ar drin gwallt. Rydym yn ymfalchïo mewn gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ac yn sicrhau ein bod yn gwybod am ffasiwn gyfredol, rydym yn cynnig hyfforddiant salon gyda'n technegwyr Goldwell gyda chyfleoedd i gystadlu mewn cystadlaethau a theithio dramor, i gystadlu pan fyddwch wedi symud ymlaen gyda'ch hyfforddiant. Mae hwn yn gyfle gwych i unrhyw un sydd ag angerdd gwirioneddol dros drin gwallt a chyfle i ddod yn driniwr gwallt anhygoel!

Dyletswyddau Allweddol:  

 • Cyfarfod a chyfarch cwsmeriaid;
 • Rhoi gŵn i gleientiaid ar gyfer gwasanaethau a golchi eu gwallt;
 • Golchi lliwiau i ffwrdd;
 • Cynorthwyo steilyddion gan sicrhau bod ganddynt bopeth maen nhw ei angen;
 • Hylendid cyffredinol yn y salon gan sicrhau ei fod yn lân ac yn rhydd o beryglon;
 • Ysgubo;
 • Ateb y ffôn a gwneud apwyntiadau i gleientiaid.

Gofynion Hanfodol:  

 • TGAU Mathemateg;
 • TGAU Saesneg;
 • Sgiliau cyfathrebu da.

Gofynion Dymunol:

 • Person brwdfrydig, rhadlon, a fyddai'n hyderus yn siarad â'n cleientiaid ac yn gallu gweithio'n dda mewn tîm.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau:  14 Mai 2021

Noder y gallai ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau barhau i gael eu hystyried, ar yr amod bod y swydd wag yn cael ei llenwi.

Dyddiad Cyfweliad: I'w gadarnhau

Gwybodaeth Bwysig:

 • Byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn ac ar e-bost drwy gydol y broses recriwtio; felly, dylech sicrhau bod y manylion cyswllt rydych chi’n eu rhoi yn gywir a'ch bod yn gwirio eich negeseuon yn rheolaidd.
Efallai bydd gennych ddiddordeb yn y llefydd gwag hyn
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop