Mae hon yn Swydd Wag Prentisiaeth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyflogi/chyflogi gan y cwmni a amlinellir isod ac yn derbyn hyfforddiant yn y swydd ganddyn nhw. Ochr yn ochr â hyn, byddant yn ymgymryd â Rhaglen Prentisiaeth gyda ACT Training ac yn cael cymorth ac arweiniad gan Asesydd profiadol, i’w helpu i gyflawni’r cymwysterau perthnasol. Dylech gyfeirio at Amlinelliad o’r Cwrs ar waelod y dudalen hon i gael trosolwg o’r Rhaglen Prentisiaethau.

Enw’r Cwmni: Maximus Accountants LTD

Lleoliad: Caerdydd

Teitl Swydd: Prentis Gweinyddwr

Rhaglen Prentisiaeth: Gweinyddu Busnes Lefel 2  

Oriau Gwaith: 30-35 awr yr wythnos

Dyddiau ac Amseroedd Gwaith: DYDD LLUN - DYDD GWENER, 9-5 NEU 10-6

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Prentisiaid -

Trosolwg o’r Cwmni: 

Rydym yn gwmni cyfrifyddu ardystiedig siartredig sefydledig. Mae hwn yn gyfle delfrydol i roi hwb i'ch gyrfa yn y byd cyfrifeg. Byddai ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau gyda rôl gweinyddu busnes ynghyd â hyfforddiant tuag at ddod yn gyfrifwyr siartredig.

Dyletswyddau Allweddol: 

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni rôl gweinyddu busnes gan gynnwys cymryd galwadau ffôn, bwcio apwyntiadau, trefnu apwyntiadau ac archebu deunydd ysgrifennu.

Yn ogystal â hyn, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gydag uwch gyfrifydd er mwyn casglu data crai ar gyfer y cyfrifon a bydd yn gyfrifol am ddadansoddi derbynebau a thaliadau, manylion credydwyr a dyledwyr, ffurflenni taw, llenwi a chynnal ffeiliau a chofnodion cleientiaid, hunanasesiadau, cysoniadau banc a chyfrifon rheoli, ac ati. Gall y prentis hefyd gael ei hyfforddi ar fonitro a rhagweld y cyllidebau, gan sicrhau bod hylifedd yn cael ei gynnal ar gyfer treuliau a buddsoddiadau. Gellir gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd gyflawni unrhyw weithgaredd rhesymol arall.

 Gofynion Hanfodol/Dymunol: 

Mae nifer o sgiliau allweddol a phriodoleddau personol sy'n ofynnol ar gyfer y swydd hon, gan gynnwys:

  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar;
  • Sgiliau TG da yn gyffredinol;
  • Sensitifrwydd ac uniondeb ond eto'n bendant ar yr un pryd;
  • Dull dadansoddol a rhesymegol o ddatrys problemau;
  • thYmwybyddiaeth a diddordeb masnachol; 7th December 2021
  • Y gallu i weithio ar eich menter eich hun - brwdfrydig ac uchelgeisiol.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 31 05 2022

Noder y gallai ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau barhau i gael eu hystyried, ar yr amod bod y swydd wag yn cael ei llenwi.

Dyddiad Cyfweliad: I'w gadarnhau 

Gwybodaeth Bwysig:

  • Byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn ac ar e-bost drwy gydol y broses recriwtio; felly, dylech sicrhau bod y manylion cyswllt rydych chi’n eu rhoi yn gywir a'ch bod yn gwirio eich negeseuon yn rheolaidd.
Efallai bydd gennych ddiddordeb yn y llefydd gwag hyn
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop