Adeiladu eich dyfodol gyda sgiliau adeiladu

19 Jan 2022 Blog Learners

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes adeiladu, ond ddim yn siŵr beth sydd ei angen? Mae cymaint mwy i'r swydd na dim ond cryfder corfforol a goddefgarwch i weithleoedd uchel! 

Yn gyntaf, efallai mai cyfathrebu yw'r sgil bwysicaf ar safle adeiladu. Mae cyfathrebu clir a chyflym yn hanfodol ar gyfer prosiectau sy'n cynnwys nifer o bobl. I nodi a datrys problemau, mae'n helpu'n fawr os ydych chi'n rhywun sy'n gallu cyfleu'r neges yn uchel ac yn glir. Mae gwrando a deall yr un mor bwysig.

Fe fyddwch chi angen sgiliau mathemateg ac ysgrifennu sylfaenol ar gyfer prosiectau adeiladu, i fesur stribedi o bren, mesur nifer y briciau a chyfrifo faint o ddeunyddiau sydd eu hangen. 

Bydd angen sgiliau datrys problemau brwd ar bob swydd adeiladu hefyd. Ar unrhyw ddiwrnod penodol, gallwch warantu y bydd problem i'w goresgyn, neu fater mae'n rhaid ei rannu'n ddarnau llai i ddod o hyd i ateb. Beth os caiff llwyth o ddeunyddiau trwm eu danfon i'r lle anghywir? Rhaid i chi ddefnyddio sgiliau rhesymu i nodi’r broblem a meddwl am ffyrdd o fynd o'i chwmpas.

Wrth adeiladu, gallai problemau nad ydynt yn cael eu trin yn brydlon olygu fod prosiect yn rhedeg dros amser, neu fod ansawdd y gwaith terfynol yn wael. Yn waeth byth, os yw'n fater iechyd a diogelwch, gallech chi neu weithiwr arall fod mewn perygl o anaf difrifol. Felly, mae angen agwedd sydyn a rhagweithiol at broblemau wrth adeiladu.

Mae angen trefnu a rheoli amser yn dda ar gyfer swyddi adeiladu o bob maint. Mae angen gallu dibynnu arnoch i gwblhau gwaith o fewn terfyn amser a dangos dealltwriaeth lawn o'r prosiect, o'r dechrau i'r diwedd. Mae bod yn drefnus yn helpu morâl y tîm a bydd yn gadael i chi adeiladu enw da fel rhywun y gellir dibynnu arno.

Mae'n rhaid i chi fod yn hyblyg ac yn barod i addasu, gan y gall prosiectau adeiladu newid yn annisgwyl. Gall unrhyw beth o'r tywydd i brinder staffio achosi i wythnos gyfan o waith gael ei aildrefnu ar y funud olaf. Efallai y cewch eich adleoli i le gwaith gwahanol neu'n gorfod defnyddio sgiliau nad oeddech yn disgwyl gorfod eu defnyddio.  

Ydych chi bob amser wedi bod yn fwy o ddysgwr gweledol, sy'n dysgu sgiliau drwy eu gweld ar waith, yn hytrach na darllen disgrifiad? Mae Hyfforddeiaeth mewn adeiladu yn llythrennol yn gadael i chi fynd i'r afael ag offer y fasnach, a gydag ymroddiad, gallech fod yn ymfalchïo yn eich arbenigedd adeiladu neu waith coed cyn bo hir.

Mae galw mawr am weithwyr adeiladu medrus, ledled y DU, ar hyn o bryd. Mae'r diwydiant yn awyddus iawn i ddenu pobl ifanc fel chi, gan ei fod ar hyn o bryd yn dibynnu ar weithlu tramor sy'n crebachu. Gyda chymaint o swyddi gwag, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o swyddi cyffrous sy'n aros i gael eu llenwi gan yr ymgeisydd cywir, medrus. 

Am fanylion am yr Hyfforddeiaethau Adeiladu sydd ar gael gyda ACT, cliciwch yma.

Share
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop