Canolfan sgiliau newydd Aberdâr yn croesawu AS

8 Oct 2021 News Company

Croesawodd dysgwyr yng nghanolfan sgiliau newydd eang ACT Training yn Aberdâr Beth Winter AS. Dangoswyd AS Cwm Cynon o amgylch y cyfleusterau modern yn yr adeilad tri llawr, ar Stryd Canon brysur Aberdâr, ddydd Llun, 4 Hydref.


Aeth Mrs Winter ar daith o amgylch y ganolfan hygyrch, treuliodd amser gyda staff a dysgwyr, a chlywodd yn uniongyrchol am yr effaith gadarnhaol mae rhaglen Hyfforddeiaeth ACT yn ei chael ar ddysgwyr. Dywedwyd wrth yr AS sut mae ACT yn cynnig llwybr i bob dysgwr at gyflogaeth neu astudiaeth bellach.

Dywedodd Beth Winter AS: "Roedd yn hyfryd treulio peth amser yng nghanolfan hyfforddi newydd wych ACT yn Aberdâr heddiw.

"Mae'n hanfodol bod gennym amrywiaeth o gyfleoedd a llwybrau sgiliau ar gyfer pobl ifanc yn ein cymunedau a deuthum i ffwrdd yn teimlo fy mod wedi fy ysbrydoli gan angerdd staff a brwdfrydedd dysgwyr."

Yn ystod y pandemig, gwnaeth ACT fuddsoddiad sylweddol mewn technoleg ddigidol, er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cael yr hyfforddiant arbenigol gorau i baratoi ar gyfer gwaith modern. Mae'r buddsoddiad hwn yn parhau a gellir ei weld yn y ganolfan newydd, lle mae bwrdd gwyn mawr, rhyngweithiol o'r radd flaenaf - o'r enw Sgrin Gyffwrdd Prowise, yn denu sylw. Mae'n galluogi cydweithio digidol rhwng dysgwyr a staff, dysgu gartref, yn yr ystafell ddosbarth, neu gysylltu â chanolfannau eraill. 

Nid yw ACT yn ddieithr i Aberdâr, wedi ei leoli yn Sgwâr Fictoria o'r blaen. Mae canolfan newydd Canon Street yn cynnig mwy o le i ddysgwyr, mewn lleoliad mwy amlwg. Mae gan y ganolfan hefyd le awyr agored ar gyfer dysgu ac addysgu, gyda chynlluniau ar gyfer gardd gegin ar y gweill. Mae ganddo'r capasiti i hyd at 100 o ddysgwyr.

Dywedodd y Rheolwr Rhanbarthol Hollie Keepings: "Mae gan y ganolfan leoliad gwych ym mhrif stryd y dref, ond yr sy'n digwydd y tu mewn sy'n cyfrif mewn gwirionedd.

"Ein nod yw darparu cymorth pwrpasol i bob dysgwr unigol wrth iddynt gychwyn ar eu taith ddysgu gyda ni, ynghyd â chymorth lles rhagorol - sy'n greiddiol i bopeth a wnawn."

Ychwanegodd Rheolwr Gyfarwyddwr ACT, Richard Spear: "Roeddem yn falch iawn o groesawu Beth Winter AS i'n canolfan yn Aberdâr heddiw, i gwrdd â'n tîm ymroddedig a'n dysgwyr gwych.

"Mae Beth yn rhannu ein hangerdd dros sicrhau bod pawb yn y gymuned yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial ac edrychwn ymlaen at weithio gyda hi i wella economi a lefelau sgiliau Cwm Cynon."

Mae gan ACT Training saith canolfan ar draws De Cymru, gan gynnwys Caerdydd, Caerffili, y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae'r un mwyaf newydd yn Aberdâr yn cynnig cyfleoedd cymorth a hyfforddiant i bobl ifanc 16-18 mlwydd oed sydd am ymuno â'r byd gwaith. Gall dysgwyr gwblhau Hyfforddeiaeth mewn Trin Gwallt, Gofal Plant, Gwasanaethau Busnes a mwy ar y safle arbenigol. Rhoddir cyngor ac arweiniad iddynt hefyd ar ysgrifennu CVs, technegau cyfweld ac awgrymiadau eraill i gael eu swydd ddelfrydol.

Share
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop