Awgrymiadau lles ar gyfer dysgu o bell

28 Jan 2021 Blog Learners

Rydyn ni i gyd wedi gorfod delio â newid ac ansicrwydd cyson yn ystod pandemig COVID-19.

Yn gynharach eleni fe wnaeth arolwg hapusrwydd a hyder gan Ymddiriedolaeth y Tywysog ddarganfod bod chwarter y bobl ifanc wedi teimlo ‘nad oeddent yn gallu ymdopi’ yn ystod y pandemig hwn. Fodd bynnag, efallai eich bod chi’n teimlo'n iawn nawr, mae eich emosiynau'n ddilys!

Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu i ganolbwyntio ar eich lles yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o bell:

1. Cymerwch amser i chi eich hun

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn flinedig iawn yn emosiynol, ac mae'n siŵr o gael effaith ar eich cynhyrchiant. Peidiwch â chosbi eich hun am y peth, a derbyniwch ei bod hi’n iawn cael y dyddiau ‘gwael’ hynny. Gydag ysgolion ar gau eto ers y Nadolig, rydyn ni i gyd angen amser i ail-gynefino ac addasu i'r sefyllfa. Mae ‘blinder Zoom’ yn real, ond mae'n bwysig cadw mewn cysylltiad â ffrindiau. Cofiwch yr hen ddywediad, ‘hanner y baich yw ei rannu’, rhannwch eich meddyliau a'ch teimladau gyda'ch cyd-ddysgwyr, rydych i gyd yn mynd drwy hyn gyda'ch gilydd.

2. Ewch i drefn dda

Sefydlwch fan penodol ar gyfer gwaith, os nad yw hyn yn bosibl, cliriwch rywfaint o le lle gallwch weithio am ychydig oriau. Bydd hyn yn eich helpu i wahanu bywyd cartref oddi wrth eich astudiaethau ac yn eich helpu i ffurfio trefn. Gall cael trefn ddyddiol leihau lefelau straen a'ch atal rhag teimlo eich bod chi’n cael eich llethu. Mae trefnu eich diwrnod yn eich galluogi i flaenoriaethu ymarferion hunanofal, a fydd yn eu tro yn helpu i wella eich lles meddyliol. Gallai hyn gynnwys: neilltuo amser i ymlacio ac ymlacio drwy ddarllen llyfr neu wrando ar bodlediad. Bydd ymgorffori hunanofal yn eich trefn ddyddiol yn ei gwneud yn haws i'w gynnal yn y tymor hir, wrth iddo ddod yn rhan o'r ‘norm newydd’. Rhan hanfodol o unrhyw drefn arferol yw eich ‘trefn gysgu’. Mae mynd i'r gwely a deffro ar adegau tebyg yn bwysig iawn i'ch iechyd meddwl, gan ei fod yn gosod eich ‘cylch cysgu’. Profwyd bod cwsg yn gwella cynhyrchiant a pherfformiad, felly peidiwch byth â thanbrisio pŵer noson dda o gwsg.

3. Ymarfer Corff

Dylech fanteisio ar yr hyn rydych chi’n cael ei wneud o fewn y cyfyngiadau presennol a mynd allan am awyr iach ac ymarfer corff sydd wir ei angen! Bydd hyn yn rhoi hwb i'ch hwyliau ac yn eich helpu i deimlo'n llai cynhyrfus. Gall ymarfer corff ysgafn, fel cerdded helpu i greu ymdeimlad o eglurder, gan ganiatáu i'r meddwl deimlo'n ffres ac wedi'i adfywio. Gallech fynd ag ef gam ymhellach, drwy ddefnyddio'r cyfle fel amser i ‘ddatgysylltu’, drwy adael eich ffôn gartref, neu ddiffodd yr hysbysiadau. Bydd gwneud cynlluniau rheolaidd i wneud ymarfer corff yn eich helpu i ymgyfarwyddo â sut yn union rydych chi'n teimlo. Os nad ydych chi’n barod ar gyfer hyn eto a ddim yn teimlo fel eich bod eisiau gadael y tŷ, gall mynd y tu allan i'ch drws ffrynt neu gamu i mewn i'r ardd helpu. Anadlwch yr awyr iach ac addasu eich llygaid i olau naturiol, bydd yn helpu i dorri eich diwrnod.

4. Estyn allan

Y peth pwysicaf i'w gofio yw cymryd gofal a bod yn garedig gyda chi eich hun! Os ydych chi’n poeni am effaith COVID-19 ar eich iechyd meddwl a'ch lles neu os oes ydych chi angen cymorth ychwanegol yn ystod y cyfnod clo, dyma restr o bobl a grwpiau cymorth y gallwch estyn allan atyn nhw:

Meic Cymru
Gwasanaeth y llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghymru
0808 802 3456

Papyrus
Atal/Cymorth Hunanladdiad
Ffoniwch 0800 068 4141 Neges Testun 07860 039 967

Samaritans
116 123 neu e-bost: jo@samaritans.org

BEAT
Llinell Gymorth AnhwylderauBwyta
0808 801 0677

New Pathways/SARC
Argyfwng trais a cham-drinrhywiol
01685 379310

Llinell Gymorth Cam-drin DomestigGenedlaethol
0808 2000 247

Llinell Gymorth Digartrefedd Llamau
0800 495 495

BAWSO
Cymorth Arbenigol i Gymunedau BAME
0800 731 8147

Frank
Gwybodaeth a chymorth cyffuriau
0300 1236600

Anxiety UK
03444 775 774

Shout
Anfonwch neges testun yn cynnwys SHOUT to 85258

Young Minds
www.youngminds.org.uk

Bipolar UK
www.bipolaruk.org

 

Share
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop