"Ers dechrau fy mhrentisiaeth, mae fy sgiliau proffesiynol wedi gwella'n ddramatig"

1 Oct 2020 Blog Learners

Roedd Chillie Squance, yn wreiddiol o Wells, Gwlad yr Haf bob amser am ddatblygu ei haddysg a dilyn gyrfa yn y diwydiant ariannol. Fodd bynnag, pan sylweddolodd nad oedd llwybr y Brifysgol iddi hi, nid oedd yn siŵr beth oedd ei hopsiynau. Gyda'i phrentisiaeth ACT, mae Chillie bellach yn gweithio i gwmni cyfrifyddu, yn ennill y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol sydd eu hangen i sicrhau gyrfa lwyddiannus ac addawol yn y sector cyllid.


"Penderfynais nad oedd y Brifysgol i mi am nifer o resymau ond roeddwn hefyd yn gwybod fy mod am barhau â'm haddysg. Mae prentisiaeth wedi bod yn ffordd wych o wneud hyn. Rwyf wedi gallu ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn fyd-eang yn ogystal â phrofiad ymarferol."

Mae Chillie, 20, yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Cyfrifon a Chyflogres gyda Accounted For Ltd, practis cyfrifon bach yng Nghaerdydd. Tra’n gweithio tuag at ennill ei chymhwyster cyfrifyddu Lefel 4 AAT, mae Chillie hefyd yn meithrin profiad ymarferol yn y swydd.

"Fy rôl i yw paratoi mantolenni prawf ar gyfer cyfrifon ariannol a rheoli. Rwy'n gyfrifol am gyflwyno TAW, rhedeg cyflogres, yn ogystal â rhoi cymorth ac adborth i brentisiaid newydd. Ers dechrau fy mhrentisiaeth mae fy sgiliau proffesiynol wedi gwella'n ddramatig - un sgil nodedig yw fy sgiliau â phobl a sut i ryngweithio â gwahanol gymeriadau."

Mae prentisiaeth Chillie yn sicrhau, ochr yn ochr â datblygu profiad o fewn y diwydiant cyllid, ei bod hefyd yn parhau â'i thaith addysgol. Mae'n dweud, "bydd dysgu damcaniaeth ochr yn ochr â'r profiad ymarferol o fudd wrth i mi symud ymlaen." Bydd y wybodaeth ariannol hon yn hanfodol wrth i Chillie geisio datblygu ei gyrfa ym maes cyllid.

Mae Chillie hefyd wedi bod yn parhau â'i phrentisiaeth drwy gydol y cyfnod clo. Er ei fod yn heriol, mae’n teimlo bod y profiad wedi bod yn haws o lawer oherwydd cefnogaeth ACT a'i chyflogwr.

"Ychydig cyn cyhoeddi'r cyfnod clo, caewyd swyddfa Accounted For a rhoddwyd mesurau gweithio o gartref ar unwaith. I mi, cymerodd fis neu ddau i ymgartrefu yn y normal newydd, ond gan fy mod bellach wedi addasu, rwyf yn mwynhau'r amgylchedd gweithio o gartref yn fawr. Rwyf bob amser wedi gweld gwaith a mynd ato ond roedd adegau pan oedd lefelau cymhelliant yn gostwng. Mae'r hyn rwyf wedi'i ddysgu o'm prentisiaeth wedi fy helpu i ganolbwyntio. Rwy'n gweithio fel rhan o dîm ac mae'n rhaid i ni gefnogi ein gilydd."

Ychwanega Chillie fod cael prentisiaeth sydd wedi'i theilwra i'w hanghenion a'i nodau penodol hefyd wedi helpu'n fawr:

"Mae ACT bob amser wedi fy nghefnogi'n aruthrol ers i mi ymuno â nhw yn 2017. Gellir gohirio dyddiadau arholiadau os oes angen ac mae cymorth pellach ar gael os ydw i'n cael trafferth. Maen nhw'n hynod o gartrefol ac yn gefnogol gydag unrhyw faterion y gallaf fod yn eu hwynebu. Mae fy nghyflogwr yn cynnig cefnogaeth fawr hefyd ac maen nhw’n wych am ein herio yn y gwaith o ddydd i ddydd sy'n fy amlygu i wahanol agweddau ar gyfrifyddu yn ymarferol."

Yn ogystal ag ennill profiad a chymwysterau ymarferol, mae prentisiaeth hefyd yn golygu y gall Chillie ennill tra mae'n dysgu. Er gwaethaf ansicrwydd yr amseroedd rydym yn byw gyda nhw oherwydd y pandemig byd-eang, mae Chillie yn hyderus bod ei phrentisiaeth yn ei rhoi mewn sefyllfa wych i gyflawni ei dyheadau gyrfa ym maes cyllid:

"Mae'r llwybr prentisiaeth yn gweithio i mi mewn gwirionedd gan fy mod yn gallu ennill arian ochr yn ochr â hyfforddiant. Mae'n golygu, unwaith y byddaf yn gymwys, y byddaf yn cael fy nghyflogi gyda swydd amser llawn ac ni fydd mewn unrhyw ddyled."

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan stori Chillie ac yn meddwl y gallai prentisiaeth fod yn addas i chi, yna edrychwch ar ein swyddi gwag Prentisiaeth yma. Mae gennym gannoedd o swyddi gwag ar gael gyda chyflogwyr gorau Cymru, sy’n chwilio am ymgeiswyr ifanc talentog fel chi. Beth ydych chi'n aros amdano? Gwnewch gais nawr.

Share
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop