Achrediad Platinwm yn cael ei wobrwyo i ACT gan Investors in People

20 Aug 2020 News Company

Mae ACT, darparwr hyfforddiant blaenllaw Cymru, wedi cyrraedd y lefel uchaf o achrediad sy’n bosibl gan Investors in People- Rydym yn buddsoddi mewn pobl, achrediad Platinwm. Dim ond 2% o sefydliadau ledled y byd sy'n ennill achrediad IIP sy'n cyrraedd statws platinwm!

Mae safonau Investors in People yn achrediadau a gydnabyddir yn rhyngwladol a ddelir gan dros 10,000 o sefydliadau ledled y byd. Gan ddefnyddio methodoleg a fframweithiau asesu trylwyr, mae'r IIP yn gosod meincnod ar gyfer rheoli pobl yn well. Mewn cwmni platinwm, mae pawb - o'r Prif Swyddog Gweithredol i brentis gwasanaethau cwsmeriaid - yn gwybod bod ganddyn nhw ran i'w chwarae yn y cwmni yn gwneud yn dda, a maen nhw bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella.

Pobl yw popeth i ACT! Nod ac angerdd y cwmni yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl trwy ddarparu addysg rhagorol, felly mae pob un o’u 371 o staff yn dod fewn i'r gwaith bob dydd i wneud yn union hynny. Dros y 3 degawd diwethaf, mae ACT, sydd bellach yn rhan o Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro, wedi bod yn cyflwyno Rhaglenni Ysgol, Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch i'w nifer amrywiol o ddysgwyr gyda dros 6,500 o bobl yn pasio trwy eu drysau bob blwyddyn.

Mae bod yn gyfrifol yn bwysig iawn i fodel busnes ACT ac mae'n treiddio trwy bopeth maen nhw'n ei wneud. Mae'r cwmni'n cydnabod bod bywyd yn rhy fyr i fod yn anhapus felly maen nhw'n buddsoddi yn hapusrwydd a lles eu staff fel eu dysgwyr. Gyda chanolfannau wedi'u lleoli drwy ledled Cymru, mae ACT a'u staff yn gweithio tuag at y nod o wneud Cymru yn lle gwell yn gymdeithasol ac yn economaidd.

Dywedodd Paul Devoy, Prif Swyddog Investors in People: “Hoffem longyfarch ACT. Mae achrediad platinwm ar We Invest in People yn ymdrech ryfeddol i unrhyw sefydliad, ac yn gosod ACT mewn cwmni da gyda llu o sefydliadau sy'n deall gwerth pobl. ”

Wrth sôn am y wobr, dywedodd Richard Spear, Rheolwr-Gyfarwyddwr ACT: “Mae ACT wedi cofleidio fframwaith IIP ers amser maith gan ein bod yn credu’n gryf bod ymgysylltu a grymuso staff yn allweddol i ddarparu gwasanaethau gwych i’n dysgwyr. Rydym yn hynod falch ein bod wedi derbyn y statws Platinwm ac yn arbennig o falch ein bod wedi cyflawni'r sgôr meincnod uchaf erioed i gwmni o'n maint yn ein sector. Mae'n dyst i'r tîm anhygoel o gydweithwyr sydd gennym yn ACT.

Ychwanegodd Prif Weithredwr Grŵp Coleg Caerdydd a Fro, Mike James: “Mae cael achrediad Platinwm Investors in People yn newyddion gwych i ACT a Grŵp CAVC. Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn ymwneud â gwerthfawrogi a gwrando ar ein staff a gwneud Grŵp CAVC yn lle gwych i weithio felly rydym yn falch iawn bod y cynnydd a wnaethom yn y meysydd hyn wedi'i gydnabod.

“Mae hon yn wobr i bawb, am weithio gyda'n gilydd a chyfrannu at ddatblygiad ein gweledigaeth a'n gwerthoedd. Mae mwy o waith i'w wneud, ond mae hwn yn sylfaen gyffrous i adeiladu arni wrth i ni barhau i ddatblygu fel sefydliad.

Mae Investors in People ac ACT yn credu bod llwyddiant eich sefydliad yn dechrau ac yn gorffen gyda phobl. Os ydyn ni'n gwneud gwaith yn well i bawb, rydyn ni'n gwneud gwaith yn well i bob sefydliad. Ac os gwnawn ni hynny ... gallwn wneud cymdeithas yn gryfach, yn iachach ac yn hapusach.

Share
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop