Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae ACT yn ymwneud â phobl. Ein pobl, eich pobl a phob un o'r unigolion sydd allan yna sy'n ceisio gwella eu hunain, eu bywydau a'u rhagolygon gyrfaol.

Yn ACT, rydym yn frwd dros wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl trwy ddarparu rhaglenni a chyfleoedd dysgu rhagorol. Rydym yn darparu rhestr hir o raglenni hyfforddi a chymwysterau sy'n helpu pobl i gyflawni eu potensial llawn. O Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch ar draws 30 o wahanol sectorau, i hyfforddiant cyflogadwyedd a chyrsiau masnachol byr, mae gennym rywbeth i bawb ac mae'r rhan fwyaf o'n hyfforddiant yn cael ei ariannu'n llawn. Mae gennym ddeuddeg o ganolfannau hyfforddi wedi'u lleoli ledled Cymru sy'n ymroddedig i ddarparu safon rhagorol o hyfforddiant i'n holl ddysgwyr.

Mae ACT yn cydnabod sut mae amrywiaeth yn ein gweithlu yn cyfrannu'n sylweddol at berfformiad ein busnes a thuag at gwneud ACT yn lle gwych i weithio. Rydym wedi ymrwymo i'r egwyddor o gyfle cyfartal a thriniaeth gyfartal i bob gweithiwr, dim ots beth yw eu rhyw, hil, crefydd neu gred, oedran, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd/mamolaeth, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd neu anabledd.

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi ein Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau, sef y gwahaniaeth mewn enillion cyfartalog rhwng dynion a menywod ar draws pob rôl. Mae hyn yn wahanol i'r gofyniad statudol ar gyfer Cyflog Cyfartal sy'n deddfu bod rhaid rhoi yr un cyfradd o dâl i ddynion a merched lle mae'r gwaith a wnânt yn debyg neu o'r un gwerth.

Fel Cyflog Rhwng y Rhywiau, mae Cyflog Cyfartal yn hynod bwysig i ni hefyd. Mae gennym bolisi clir o dalu cyflogeion yn gyfartal am yr un gwaith neu waith cyfatebol, beth bynnag fo eu rhyw (neu unrhyw nodwedd arall a nodir uchod). Fel y cyfryw, rydym ni yn:

  • cynnal archwiliadau cyflog a budd-daliadau rheolaidd
  • gwerthuso rolau swyddi a graddau cyflog fel bo'r angen er mwyn sicrhau strwythur teg

Gweler ein adroddiad llawn ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2020 yma

Gweler ein adroddiad llawn ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2019 yma

Gweler ein adroddiad llawn ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2018 yma

Gweler ein adroddiad llawn ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2017 yma

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop