Derbyn hyd at £4,000* mewn cyllid wrth gyflogi prentis newydd!

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cronfa sgiliau a swyddi newydd gwerth £40 miliwn i annog a chefnogi cyflogwyr i greu cyfleoedd prentisiaeth a chyflogaeth newydd ledled Cymru.

Menter cyflogwr

Mewn ymgais i greu 6,000 o rolau prentisiaeth newydd, gall busnesau fod yn gymwys i gael taliad cymhelliad o hyd at £4,000* ar gyfer pob prentis newydd fydd yn cael ei gyflogi. Bydd y cymhellion yn rhedeg rhwng 1Mawrth 2021 a 30 Medi 2021 a byddant yn helpu busnesau i ddatblygu a chynnal gweithlu medrus.

Mae gwahanol gymhellion ar gael i gyflogwyr, yn dibynnu ar oedran ac oriau cyflogaeth y dysgwr. Mae cymhellion hefyd i fusnesau sy'n recriwtio ymgeiswyr anabl neu brentisiaid a ddiswyddwyd o'u cyfle prentisiaeth blaenorol.

Y cyllid sydd ar gael:

Y cymhelliad i gyflogi pobl ifanc 16-24 mlwydd oed

 • *£4,000 ar gyfer pob prentis newydd a recriwtiwyd sydd o dan 25 mlwydd oed lle mae'r contract cyflogaeth o leiaf 30 awr yr wythnos.
 • £2,000 ar gyfer pob prentis newydd a recriwtiwyd sydd o dan 25 mlwydd oed lle mae'r contract cyflogaeth rhwng 16 a 29 awr yr wythnos.

Y cymhelliad i gyflogi prentisiaid 25 mlwydd oed a throsodd

 • £2,000 ar gyfer pob prentis newydd a recriwtiwyd sy’n 25 mlwydd oed a throsodd lle mae'r contract cyflogaeth am o leiaf 30 awr yr wythnos.
 • £1,000 ar gyfer pob prentis newydd a recriwtiwyd yn 25 oed a throsodd lle mae'r contract cyflogaeth o dan 30 awr yr wythnos.

Cyfyngir y taliadau i uchafswm o ddeg prentis fesul cyflogwr. Rhaid i gyflogwyr allu ymrwymo i gyflogi'r prentis am yr amser sydd ei angen i gwblhau'r fframwaith prentisiaeth.

Y cymhelliad i ail-gyflogi prentis sydd wedi colli ei swydd

 • £2,600 ar gyfer ail-gyflogi prentisiaid sydd wedi colli eu swyddi, lle mae'r contract cyflogaeth am o leiaf 30 awr yr wythnos.
 • £1,300 ar gyfer ail-gyflogi prentisiaid sydd wedi colli eu swyddi, lle mae'r contract cyflogaeth rhwng 16-29 awr yr wythnos.

Rhaid bod prentisiaid wedi colli eu swyddi o raglen/rôl Brentisiaeth flaenorol ar ol 23/03/2020.
Mae'r cymhelliad i gyflogi prentisiaid sydd wedi colli eu swyddi yn berthnasol i bob prentis a ddiswyddwyd waeth beth fo'u hoedran. Rhaid i'r prentis barhau i ddilyn yr un Llwybr Fframwaith Prentisiaethau y cawsant eu diswyddo ohono.

Y taliad cymhelliad i gyflogi ymgeiswyr ag anabledd

 • Byddai cyflogwyr sy'n recriwtio prentis ag anabledd yn gymwys i dderbyn £1,500 yn ychwanegol.

Mae taliadau'n berthnasol i bob prentis y nodwyd ei fod yn anabl waeth beth fo'i oedran. Rhaid nodi anabledd y prentis wrth recriwtio a rhaid i'r cyflogwr fod yn ymwybodol o'r anabledd cyn gwneud y penderfyniad ynghylch recriwtio.

Cymhwysedd

 • Mae'r cymhelliant ar gael i gyflogwyr sy'n cyflogi prentis newydd sydd:
 • Yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd Prentisiaeth fel sydd wedi’u nodi ym Manyleb ddiweddaraf y Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith;
 • yn cael ei gyflogi'n uniongyrchol fel Prentis;
 • yn cael ei gyflogi am o leiaf 16 awr yr wythnos ac nid ar gontract dim oriau;
 • nad yw wedi'i gyflogi gan gyflogwr sy'n hawlio'r cymhelliad (neu'r ysgol a gynhelir neu gwmni cysylltiedig) o fewn 6 mis i ddyddiad dechrau’r cymhelliad;
 • â dyddiad dechrau cytundeb cyflogaeth a dyddiad dechrau cytundeb prentisiaeth dysgu rhwng 1 Awst 2020 a 31 Medi 2021

Taliad

 • Bydd 50% cychwynnol yn daladwy unwaith y bydd y prentis wedi'i gyflogi a'i gofrestru ar y rhaglen Brentisiaethau am 4 wythnos. (Yn cael ei dalu fel ôl-daliad 1 mis o leiaf).
 • Bydd y 50% sy'n weddill yn daladwy unwaith y bydd y prentis wedi'i gyflogi am 270 diwrnod ac yn dal i weithio tuag at ei gymhwyster (unwaith eto’n cael ei dalu

Ddiddordeb? Cysylltwch â ni!

Os hoffech gael gwybod mwy am y cymhellion sydd ar gael i gyflogi prentis, neu os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am y llwybrau hyfforddi a phrentisiaeth rydyn ni’n eu cynnig, cysylltwch â'n tîm datblygu busnes heddiw.

Ffoniwch 029 2046 4727, e-bostiwch info@acttraining.org.uk neu llenwch ein ffurflen ar-lein

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop