Diweddariad Coronafeirws

Y wybodaeth a'r arweiniad diweddaraf ar gyfer dysgwyr, staff ac ymwelwyr

Ers diwedd mis Gorffennaf rydym wedi bod yn cyflwyno aelodau staff hanfodol a ddysgwyr yn ôl i'n canolfannau.

Canllawiau i Ddysgwyr

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y gallwch barhau â'ch dysgu gydag ACT, a'ch bod yn gallu derbyn y gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnoch yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Ein prif flaenoriaeth yw eich iechyd a'ch lles a sicrhau eich bod yn gallu parhau â'ch dysgu. Cadwch mewn cysylltiad rheolaidd â'ch Tiwtor / Asesydd, a gadewch i ni wybod a oes angen unrhyw gefnogaeth bellach angen arnoch chi

Dysgwyr dan hyfforddiant

Ers Fedi, mae canolfannau ACT wedi bod ar agor, gyda staff a dysgwyr dethol yn dychwelyd ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb.

Er bod pethau'n edrych ychydig yn wahanol pan ewch yn ôl, bydd canllawiau clir ym mhob un o'n canolfannau i helpu i gadw pawb yn ddiogel. Bydd y fideo hon, sy'n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, yn eich helpu i ymgyfarwyddo ag unrhyw weithdrefnau newydd.

Dysgwr prentisiaeth 

Mae rhywfaint o ddysgu wyneb yn wyneb ar y gweill ar hyn o bryd, gyda dysgwyr dethol yn mynychu arholiadau a phrofion yn Ocean Park House (OPH). Bydd dysgu wyneb yn wyneb yn parhau trwy gydol mis Medi yn ein hystafelloedd hyfforddi sy'n cydymffurfio â COVID-19, ond bydd y dulliau cyfredol o ddysgu digidol yn aros yn eu lle hyd y gellir rhagweld. Bydd aseswyr yn parhau i weithio gartref a bydd asesiadau ac adolygiadau dysgwyr yn cael eu cynnal ar-lein (lle bo hynny'n bosibl). 

Canllawiau i Staff

Mae canllawiau i staff ar gael ar adran benodol o'n Intranet

Gorchudd wyneb

O ddydd Mawrth 15fed o Fedi mae'n orfodol i staff, dysgwyr ac ymwelwyr OPH, a phob canolfan ACT wisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd cymunedol. Rhaid gwisgo'r rhain wrth fynd i mewn i unrhyw ganolfan, wrth gerdded o'i chwmpas ac ym mhob man cymunedol.

Ydych chi wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb?
Rydym yn deall bod rhai pobl wedi'u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Rhaid i unrhyw aelod o staff sy'n teimlo ei fod wedi'i eithrio rhag gwisgo un, ddweud wrth ei reolwr llinell a rhaid i'r dysgwyr ddweud wrth eu tiwtor cyn gynted â phosibl. Rhoddir llinynnau gwddf porffor i unigolion sydd wedi'u heithrio i gyfleu eu heithriad.

Dilyn y diweddaraf

Rydym yn annog ein holl staff, dysgwyr ac ymwelwyr i ddilyn y diweddaraf am y cyngor a'r canllawiau diweddaraf ynghylch Coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Coronafeirws, ei symptomau ac amddiffyn eich hun, ewch I wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop