Diweddariad Coronafeirws – 6.1.21

Y wybodaeth a'r arweiniad diweddaraf i ddysgwyr, staff ac ymwelwyr

Yn dilyn cyfyngiadau diweddaraf y llywodraeth, mae'r holl ddarpariaeth yn digwydd o bell ar-lein ar hyn o bryd.

Canllawiau i Ddysgwyr

Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau eich bod yn parhau â'ch taith ddysgu gydag ACT, ac yn gallu cael gafael ar y cymorth y gallech chi fod ei angen yn ystod y cyfnod heriol hwn. Ein prif flaenoriaeth bob amser fydd eich iechyd a'ch lles a sicrhau eich bod yn gallu parhau â'ch taith fel dysgwr. Dylech gadw mewn cysylltiad rheolaidd â'ch Tiwtor/Asesydd, a rhowch wybod i ni os ydych chi angen unrhyw gymorth pellach.

Dysgwyr Hyfforddeiaeth

Bydd yr holl ddarpariaeth yn parhau o bell ar-lein, hyd nes y bydd cyhoeddiadau pellach yn cael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru. Bydd cyflwyno sgiliau hanfodol hefyd yn parhau'n ddigidol i gefnogi'r amserlen cyflwyno Hyfforddeiaethau.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn parhau i gynnig cymorth lles a chymorth bugeiliol i'n dysgwyr drwy alwadau cadw mewn cysylltiad a sesiynau gyda'n Swyddogion Presenoldeb a Lles. Rydym yn argymell ac yn annog pob dysgwr i fanteisio ar y gwasanaethau hyn fel y gallwn sicrhau eich bod yn cael eich cefnogi'n llawn a bod eich anghenion lles yn cael eu diwallu.  

Er y gall pethau edrych ychydig yn wahanol i'r dysgwyr hynny y mae angen iddynt ddod i'r ganolfan, bydd canllawiau clir ym mhob un o'n canolfannau i helpu i gadw pawb yn ddiogel. Bydd y fideo hwn, sy'n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, yn eich helpu i ymgyfarwyddo ag unrhyw weithdrefnau newydd.  

Dysgwyr prentisiaeth

Bydd yr holl ddarpariaeth yn parhau o bell ar-lein, hyd nes y bydd cyhoeddiadau pellach yn cael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru gydag ymweliadau cyflogwyr yn cael eu gohirio ar hyn o bryd. I'r dysgwyr hynny sy'n mynychu arholiadau a phrofion hanfodol yn Ocean Park House (OPH) bydd y rhain yn cael eu cynnal yn ein hystafelloedd sy'n cydymffurfio â chyfyngiadau COVID-19. I'r rhai sy'n gwneud arholiadau yn OPH, bydd y fideo hwn, sy'n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, yn eich helpu i ymgyfarwyddo â'r gweithdrefnau newydd sydd ar waith ar hyn o bryd drwy'r adeilad, gan helpu pawb i gadw'n ddiogel. Bydd y prif ddull o ddarpariaeth ddigidol yn parhau hyd y gellir rhagweld. Bydd aseswyr yn parhau i weithio o adref a bydd asesiadau ac adolygiadau dysgwyr yn digwydd ar-lein (lle bo hynny'n bosibl).

Gofal, Cymorth a Chanllawiau

Yn ystod y cyfnod heriol ac ansicr hwn, rydym yn deall pa mor bwysig yw ein bod yn cefnogi ein gilydd gymaint â phosibl. Rydym hefyd yn cydnabod nad yw anghenion ac amgylchiadau ein holl ddysgwyr yr un fath. Felly, rydym ar hyn o bryd yn cynnig darpariaethau lles amrywiol ar gyfer ein dysgwyr. Mae ein cwnselwyr cwbl gymwys wrth law i wrando ar unrhyw faterion sydd gennych ac rydym hefyd yn darparu gwasanaeth Banc Bwyd sy'n gweithredu o'n canolfannau yng Nghaerdydd a Chaerffili. Gellir manteisio ar y ddau wasanaeth hyn drwy eich tiwtor neu asesydd, rydym yn eich annog i gysylltu â nhw am unrhyw gymorth, neu anghenion lles y gallai fod eu hangen arnoch.

Canllawiau ar gyfer Staff

Mae canllawiau penodol i staff ar gael yma.

Gorchuddion wyneb

Mae'n orfodol i'r holl staff, dysgwyr ac ymwelwyr ag OPH a phob canolfan ACT wisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd cymunedol. Rhaid gwisgo'r rhain wrth fynd i mewn i unrhyw ganolfan, wrth gerdded o'i hamgylch ac ym mhob man cymunedol cyffredinol.

Ydych chi wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb? 


Rydym yn deall bod rhai pobl wedi'u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Rhaid i unrhyw aelod o staff sy'n teimlo ei fod wedi'i eithrio rhag gwisgo un hysbysu ei reolwr llinell a rhaid i'r dysgwyr hysbysu eu tiwtor cyn gynted â phosibl. Bydd yr holl ddysgwyr a staff a nodir yn cael llinynnau porffor i gyfleu eu bod yn cael eu heithrio.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn annog yr holl ddysgwr, aelodau o staff ac ymwelwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor a'r arweiniad mwyaf diweddar sy'n ymwneud â Coronafeirws.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws yng Nghymru, gan gynnwys ei symptomau, diogelu eich hun a chyngor hunanynysu, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cofrestru’n ddigidol...

Mae hyfforddiant wedi'i Ariannu'n Llawn yn dal i fod ar gael i chi! Gallwch gofrestru ar gwrs unrhyw bryd drwy ein proses cofrestru digidol. Mae ein tîm cyflwyno wrth law i'ch helpu i'ch tywys drwy'r broses a'ch helpu i ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch.

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop