Prentisiaethau

Mae ein Prentisiaethau yn rhaglenni sy’n seiliedig ar waith wedi’u dylunio o amgylch anghenion eich busnes, sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod Prentisiaethau’n gwneud synnwyr, ond oeddech chi’n gwybod bod y manteision maen nhw’n eu creu i’ch busnes yn enfawr.

Gwella eich llinell waelod

Mae prentisiaethau’n cyflwyno adenillion gwirioneddol i’ch llinell waelod, gan helpu i wella cynhyrchiant a bod yn fwy cystadleuol. Gall Prentisiaid Hyfforddi hefyd fod yn fwy cost effeithiol na chyflogi staff medrus, gan arwain at gostau hyfforddi a recriwtio cyffredinol is.

Llenwi eich bylchau sgiliau

Mae Prentisiaethau’n darparu sgiliau wedi’u dylunio o gwmpas anghenion eich busnes, gan ddarparu’r gweithwyr medrus y byddwch chi eu hangen ar gyfer y dyfodol. Maen nhw hefyd yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau arbenigol rydych chi eu hangen i ddal i fyny gyda’r dechnoleg ddiweddaraf ac arferion gwaith yn eich sector.

Ysgogi eich gweithlu

Mae Prentisiaid yn tueddu i fod yn awyddus, yn frwdfrydig, yn hyblyg ac yn ffyddlon i'r cwmni sydd wedi buddsoddi ynddynt. Cofiwch, mae Prentis gyda chi oherwydd eu bod eisiau bod gyda chi - maen nhw wedi gwneud dewis gweithredol i ddysgu’r ymarferol ac wedi ymrwymo i yrfa benodol.

Mae cymysgedd o ddysgu yn y gwaith ac i ffwrdd o’r gwaith yn sicrhau bod Prentis yn dysgu’r sgiliau sy’n gweithio orau i’ch busnes. Mae manteision y gallai Prentisiaid ddod gyda nhw i’ch busnes yn cynnwys cynnydd mewn cynhyrchiant, cystadleurwydd gwell a gwella cymwys.

 Y rhan orau er hynny yw bod arian ar gael. Er eich bod chi fel cyflogwr yn talu cyflog i’ch Prentis, mae cyllid ar gael i dalu am gost cyfan hyfforddiant y Prentis:

 

 • Mae ein prentisiaethau i gyd yn cael eu hariannu'n llawn

 

 Y manylion sylfaenol

 • Mae Prentisiaid yn weithwyr mewn cwmni ac yn cael cyflogi (Isafswm Cyflog Prentis Cenedlaethol o leiaf)
 • Gallwch gofrestru aelod presennol o staff neu recriwtio gweithiwr newydd ar Brentisiaeth yn eich busnes
 • Mae Prentisiaethau ar gael ar dair lefel wahanol: Canolradd (Lefel 2), Uwch (Lefel 3) a Phrentisiaeth Uwch (Lefel 4 a 5)
 • Ar gyfartaledd, mae Prentisiaeth yn cymryd 12 i 18 mis i’w gwblhau
 • Bydd Asesydd yn ymweld â’r Prentis yn eu gweithle unwaith y mis am o leiaf un awr

 

Oeddech chi’n gwybod...Gallwch gofrestru aelod presennol o staff neu recriwtio gweithiwr newydd ar Brentisiaeth

Gallwn weithio gyda chi i:  

 

 • esbonio'r ffordd y gall Prentisiaethau weithio i chi ac i'ch busnes
 • eich helpu i benderfynu pa lwybr Prentisiaeth a lefel fyddai’n iawn ar gyfer eich busnes
 • eich helpu i recriwtio Prentis neu gefnogi eich staff presennol i ddechrau ar Brentisiaethau
 • cytuno ar gynllun hyfforddi gyda’ch Prentis
 • rheoli’r hyfforddiant a’r gwerthuso
 • sicrhau bod safonau ansawdd cenedlaethol yn cael eu bodloni a darparu hyfforddiant pwrpasol ac integredig

 

 

 

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop