Amdanom ni

Mae ACT yn ymwneud â phobl!

Ein pobl ni, dy bobl di a’r holl unigolion allan yna sydd am wella eu hunain, eu bywydau a'u rhagolygon gyrfaol.

Yn ACT, rydym i gyd yn hynod frwd dros wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu rhaglenni a chyfleoedd dysgu gwych - ac mae pob un o’r 385 ohonom yn dod i'r gwaith bob dydd i wneud hynny.

Rydym yn darparu rhestr hir o raglenni hyfforddiant a chymwysterau sydd wir yn helpu pobl i gyrraedd eu llawn botensial. O Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch mewn 30 o sectorau gwahanol, i hyfforddiant cyflogadwyedd a chyrsiau masnachol byr, mae gennym rywbeth i bawb a’r peth gorau yw, ariennir y rhan fwyaf o’n hyfforddiant yn llawn.

Pam dewis ACT

Wnawn ni ddim dweud celwydd, mae hyfforddiant a ariennir yn llawn yn atyniad mawr, ond y prif reswm mae pobl yn dewis ACT yw oherwydd ein bod yn dda iawn am wneud yr hyn a wnawn. Wedi'i sefydlu yn 1988, mae gennym beth wmbredd o brofiad mewn cyflwyno hyfforddiant pwrpasol ar gyfer unigolion a chyflogwyr yng Nghymru a Lloegr.

83% of our learners progress into employment or higher education

Y llynedd, bu i ni:

  • Helpu dros 6,500 o bobl ifanc i gyflawni eu huchelgeisiau gyrfaol drwy ein rhaglenni Prentisiaeth a Hyfforddeiaeth
  • Weithio gyda thros 1,100o fusnesau, gan eu cynorthwyo i uwchsgilio eu gweithlu presennol drwy ein rhaglenni Prentisiaeth
  • Recriwtio 88 o Brentisiaid ifanc ar gyfer cyflogwyr a oedd yn awyddus i lenwi eu bwlch sgiliau

Er ein bod yn darparu llawer iawn o hyfforddiant, nid ydym yn anwybyddu ansawdd. Rydym yn falch iawn o'n gwaith ac yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth ardderchog bob tro. Rydym yn falch o ddweud bod gennym gyfradd llwyddiant o 81% (sy'n golygu bod cyfran uchel iawn o'n dysgwyr yn cwblhau eu hyfforddiant yn llwyddiannus) ac mae 94% o'n dysgwyr yn dweud ein bod yn rhagorol.

Rydym wrth ein bodd â’r hyn a wnawn, ac heb frolio, rydym yn ei wneud yn dda. Mae rhai o'n buddugoliaethau a’n canmoliaethau diweddar yn cynnwys: 59ed yn y Sunday Times Virgin Fast Track 100 2018, Gwobr Darparwr am Weithio mewn Partneriaeth yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2015, Sunday Times Cwmnïau Gorau yn y DU 2015, 78ed yn y Sunday Times Virgin Fast Track 100 2015, Wales and West Utilities Gwobr Ysbrydoli Talent Ifanc yng Ngwobrau Busnes Cyfrifol Busnes yn y Gymuned 2014, Gwobr Darparu am Ymatebolrwydd Cymdeithasol yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2014, ac rydym wedi cadw ein Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl ers 2012.

Ond dyna ddigon amdanom ni, gadewch i ni siarad amdanoch chi. Os ydych

  • wedi gadael yr ysgol ac am ennill profiad gwaith gwerthfawr a fydd yn eich helpu i fynd i mewn i’r byd gwaith
  • ddim yn mynd i brifysgol ac yn chwilio am opsiwn arall gyda rhagolygon gyrfaol gwych
  • mewn gwaith ac yn dymuno ennill cymwysterau pellach i wella eich datblygiad personol
  • yn ddi-waith ac am wella eich cyflogadwyedd a dychwelyd i’r byd gwaith
  • yn rheolwr neu berchennog busnes sydd am ddatblygu sgiliau eu gweithlu neu gyflogi Hyfforddai neu Brentis

 rydym yma i chi! Mae ein tîm o diwtoriaid ac aseswyr ac ymgynghorwyr cyfleoedd medrus ac ymroddedig yn barod i gwrdd â chi a dod o hyd i raglen sy'n addas at eich anghenion.

Dechreuwch ar eich gyrfa drwy gymryd golwg ar ein rhaglenni a’n pynciau
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Euro social fund