Amdanom ni

Mae ACT yn ymwneud â phobl!

Ein pobl ni, dy bobl di a’r holl unigolion allan yna sydd am wella eu hunain, eu bywydau a'u rhagolygon gyrfaol.

Yn ACT, rydym i gyd yn hynod frwd dros wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu rhaglenni a chyfleoedd dysgu gwych - ac mae pob un o’r 372 ohonom yn dod i'r gwaith bob dydd i wneud hynny.

Rydym yn darparu rhestr hir o raglenni hyfforddiant a chymwysterau sydd wir yn helpu pobl i gyrraedd eu llawn botensial. O Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch mewn 30 o sectorau gwahanol, i hyfforddiant cyflogadwyedd a chyrsiau masnachol byr, mae gennym rywbeth i bawb a’r peth gorau yw, ariennir y rhan fwyaf o’n hyfforddiant yn llawn.

Ein Cenhadaeth

I wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl trwy ddarparu rhaglenni dysgu ardderchog.

Ein gweledigaeth

I fod yn brif ddarparwr hyfforddiant y DU.  

Ein gwerthoedd craidd

 • Bod yn bositif a meddu ar agwedd 'medru gwneud'
 • Cymryd parch a chyfrifoldeb mewn rhagori ar ddisgwyliadau 
 • Helpu dysgwyr i gynyddu a sylweddoli dyheadau 
 • Cael hwyl wrth ddarparu gwasanaeth proffesiynol, diogel a chyfeillgar
 • Dangos parch i unigolion 

Pam dewis ACT

Wnawn ni ddim dweud celwydd, mae hyfforddiant a ariennir yn llawn yn atyniad mawr, ond y prif reswm mae pobl yn dewis ACT yw oherwydd ein bod yn dda iawn am wneud yr hyn a wnawn. Wedi'i sefydlu yn 1988, mae gennym beth wmbredd o brofiad mewn cyflwyno hyfforddiant pwrpasol ar gyfer unigolion a chyflogwyr yng Nghymru a Lloegr.

83% of our learners progress into employment or higher education

Y llynedd, bu i ni:

 • Helpu dros 6,500 o bobl ifanc i gyflawni eu huchelgeisiau gyrfaol drwy ein rhaglenni Prentisiaeth a Hyfforddeiaeth
 • Weithio gyda thros 1,100o fusnesau, gan eu cynorthwyo i uwchsgilio eu gweithlu presennol drwy ein rhaglenni Prentisiaeth
 • Recriwtio 88 o Brentisiaid ifanc ar gyfer cyflogwyr a oedd yn awyddus i lenwi eu bwlch sgiliau

Er ein bod yn darparu llawer iawn o hyfforddiant, nid ydym yn anwybyddu ansawdd. Rydym yn falch iawn o'n gwaith ac yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth ardderchog bob tro. Rydym yn falch o ddweud bod gennym gyfradd llwyddiant o 85% (sy'n golygu bod cyfran uchel iawn o'n dysgwyr yn cwblhau eu hyfforddiant yn llwyddiannus) ac mae 96% o'n dysgwyr yn meddwl ein bod ni'n wych!

Rydym wrth ein bodd â’r hyn a wnawn, ac heb frolio, rydym yn ei wneud yn dda. Mae rhai o'n buddugoliaethau a’n canmoliaethau diweddar yn cynnwys: Responsible Large Business of the Year Award in the Business in the Community Cymru Responsible Business Awards 2018, 59ed yn y Sunday Times Virgin Fast Track 100 2018, Gwobr Darparwr am Weithio mewn Partneriaeth yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2015, Sunday Times Cwmnïau Gorau yn y DU 2015, 78ed yn y Sunday Times Virgin Fast Track 100 2015, Wales and West Utilities Gwobr Ysbrydoli Talent Ifanc yng Ngwobrau Busnes Cyfrifol Busnes yn y Gymuned 2014, Gwobr Darparu am Ymatebolrwydd Cymdeithasol yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 2014, ac rydym wedi cadw ein Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl ers 2012.

Ond dyna ddigon amdanom ni, gadewch i ni siarad amdanoch chi. Os ydych

 • wedi gadael yr ysgol ac am ennill profiad gwaith gwerthfawr a fydd yn eich helpu i fynd i mewn i’r byd gwaith
 • ddim yn mynd i brifysgol ac yn chwilio am opsiwn arall gyda rhagolygon gyrfaol gwych
 • mewn gwaith ac yn dymuno ennill cymwysterau pellach i wella eich datblygiad personol
 • yn ddi-waith ac am wella eich cyflogadwyedd a dychwelyd i’r byd gwaith
 • yn rheolwr neu berchennog busnes sydd am ddatblygu sgiliau eu gweithlu neu gyflogi Hyfforddai neu Brentis

 rydym yma i chi! Mae ein tîm o diwtoriaid ac aseswyr ac ymgynghorwyr cyfleoedd medrus ac ymroddedig yn barod i gwrdd â chi a dod o hyd i raglen sy'n addas at eich anghenion.

 

Dechreuwch ar eich gyrfa drwy gymryd golwg ar ein rhaglenni a’n pynciau
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop