Aelodau Bwrdd Strategaeth ACT

Rydym yn hynod frwd dros ein gwaith ac ry’n ni wedi ymrwymo i greu newid parhaol a chadarnhaol ym mywydau pobl trwy ddarparu rhaglenni dysgu rhagorol.

Mae aelodau Bwrdd Strategaeth yn cynnwys:

Heather Ferguson ACT Strategy BoardHeather Ferguson

Heather Ferguson yw cynrychiolydd y Bwrdd Cymunedol sydd ar hyn o bryd yn gweithio i Age Cymru ac yn arwain nifer o brosiectau sy'n flaenllaw yn y sector. Cyn y rôl yma, roedd yn Ymgynghorydd Partneriaeth Myfyrwyr ar gyfer Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol Cymru fel rhan o brosiect Wise Cymru. Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau’r sector sy'n gweithio i ddatblygu partneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Mae Heather hefyd wedi gweithio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro fel Cydlynydd Cynnwys a Chynhwysiant y Dysgwr, ac yn ystod y cyfnod hwn roedd hi'n gadeirydd sefydlu Rhwydwaith Ymarferwyr Llais y Dysgwr yng Nghymru. Bu hefyd yn Llywydd sabothol Undeb Myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Yn ogystal â'i phrofiad o fewn y sector addysg yng Nghymru, mae Heather yn gynghorydd therapi ymddygiad gwybyddol cymwysedig. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiect ymchwil Meistr ym Mhrifysgol De Cymru a oedd yn canolbwyntio ar berffeithrwydd clinigol a phryder ynghylch perfformiad.

 

David Reeves ACT Strategy boardDavid Reeves

Mae David Reeves wedi gweithio i gwmnïau fel Ford, Black and Decker a GEC Hotpoint a hefyd wedi rheoli tri chwmni gweithgynhyrchu. Mae David yn gyn-lywydd Clwb Rotari Bae Caerdydd, bu'n Rhiant Lywodraethwr mewn Addysg Gynradd ac Uwchradd, a Llywodraethwr yng Ngholeg Glan Hafren am bum mlynedd. Yn ddiweddar, mae David hefyd wedi cadeirio CAVC/Cyd-Bwyllgor Cyngor Caerdydd ar gyfer Ysgol Eastern High sydd newydd ei sefydlu.

 

Danny Saunders ACT Strategy BoardAthro Danny Saunders, OBE

Ymddeolodd yr Athro Danny Saunders, OBE, (Cadeirydd) o Brifysgol Morgannwg yn 2012 lle'r oedd yn Bennaeth y Ganolfan Dysgu Gydol Oes. Mae gweithgaredd presennol Danny yn cynnwys ysgrifennu astudiaethau achos am brosiectau ehangu mynediad, datblygu dysgu yn y gwaith, adnabod catalyddion dysgu gydol oes ymysg grwpiau oedran hŷn, a datblygu llwybrau dysgu newydd i addysg uwch. Mae Danny yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae hefyd yn parhau i gymryd rhan mewn Addysg Uwch trwy reoli adolygiadau QAA, arholi allanol, trefnu cynadleddau, a goruchwylio PhD. Mae Danny hefyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, ac yn 2010 derbyniodd OBE am wasanaethau i Addysg Uwch yng Nghymru.

 

Silviana Rizea ACT Strategy BoardSilviana Rizea

Silviana Rizea yw Swyddog Sabothol Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro ac ar hyn o bryd mae'n astudio tuag at Gwyddoniaeth BTEC Lefel 2. Daeth Silviana i'r DU o Rwmania pan oedd yn 13 oed ac mae’n siarad 3 iaith. Mae Silviana yn arbenigwr TG, ac mae wedi defnyddio ei sgiliau i sefydlu clwb yn The Parade i helpu ei chyfoedion i ddatblygu eu sgiliau TG. Eleni, daeth Silviana yn Arweinydd Digidol Myfyrwyr ac, oherwydd y cyfle hwn, mae wedi pasio dau Arholiad Arbenigol Microsoft Office allan o dri hyd yn hyn.

 

Margaret Foster

Ymunodd Margaret Foster â'r GIG ym 1974 fel Hyfforddai Rheolaeth Graddedig, a bu'n gweithio mewn nifer o Awdurdodau Iechyd ac ymddiriedolaethau yn Ne Cymru am 38 mlynedd. Penodwyd Margaret yn Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Dwyrain Morgannwg yn 1995 a bu'n arwain y sefydliad trwy dri chyfuno nes iddi ymddeol o'i rôl fel Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf; darparwr gwasanaethau iechyd integredig i'r boblogaeth leol.

Ar hyn o bryd, mae Margaret yn cadeirio Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru, sy'n darparu portffolio helaeth o swyddogaethau cefn swyddfa ar gyfer GIG Cymru ar sail gydweithredol, gan gynnwys comisiynu addysg ar gyfer GIG Cymru.

Mae hi hefyd yn aelod o Gomisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ac ynghynt, hi oedd Comisiynydd Cydraddoldeb y GIG yng Nghymru. Mae wedi cael nifer o rolau anweithredol ar fyrddau, gan gynnwys Sgiliau ar gyfer Iechyd, Dewisiadau Gyrfa Cymru, Prifysgol De Cymru a Chymdeithas Adeiladu'r Principality.

 

Stephen Murphy ACT Strategy BoardStephen Murphy

Mae Stephen Murphy yn gyfrifydd siartredig ers 1987. Ar ôl 2 flynedd yn gweithio ym maes cyllid corfforaethol ar gyfer cwmni "4 mawr", gan gynnwys secondiad 9 mis i Awdurdod Datblygu Cymru, mae Stephen wedi treulio'r rhan fwyaf o'i fywyd yn y gwaith mewn amrywiol ddiwydiannau gweithgynhyrchu fel edau diwydiannol, castiau metel a lled-ddargludyddion. Mae ei yrfa wedi cynnwys profiad fel rheolwr grŵp mewn cwmni cyhoeddus meddiangar iawn, CFO o fusnes sydd megis cychwyn (a gafodd ei restru ar AIM yn ddiweddarach), ac ailstrwythuro a diosgiad cwmni preifat mawr a oedd yn wynebu heriau ariannu. Ar hyn o bryd, mae Stephen yn byw yn ei dref enedigol sef Y Barri, ac mae'n Brif Swyddog Gweithredol busnes ffowndri preifat yn y DU.

 

Susan Hatch ACT Strategy boardSusan Hatch

Mae Susan Hatch wedi gweithio ym maes addysg a hyfforddiant ers dros 10 mlynedd ac ymunodd ag ACT bron i 7 mlynedd yn ôl i weithio fel Sicrhawr Ansawdd Mewnol (IQA) ar gyfer y sector Iechyd a Chymdeithasol. Mae Susan wedi arbenigo mewn iechyd a gofal cymdeithasol dros y 30 mlynedd diwethaf ac wedi gweithio gyda'r henoed, yn ogystal â phlant/oedolion ag anableddau dysgu, anableddau corfforol a materion iechyd meddwl. Gyda'i gwybodaeth eang o'r maes hwn, mae Susan yn ymfalchïo ar sicrhau safon uchel o ran darparu dysgu yn y gwaith. Wedi ei magu yn yr ardal a mynychu Coleg y Barri fel un a adawodd yr ysgol, mae Susan yn edrych ymlaen at ddod â'i phrofiad uniongyrchol ei hun o addysg bellach a hyfforddiant galwedigaethol yn y gweithle i'r bwrdd. Ar hyn o bryd, Susan yw Cadeirydd Cyngor Staff ACT ac mae'n falch o gynrychioli'r staff ar y bwrdd llywodraethu newydd ar gyfer ACT.

 

Julian Baker ACT Strategy BoardJulian Baker

Mae Julian Baker wedi gweithio mewn nifer o rolau Dysgu a Datblygu a hyfforddi uwch, yn enwedig yn fwy diweddar i bartneriaeth John Lewis. Mae ganddo angerdd ac ymrwymiad i helpu arweinwyr i ddatblygu eu harddull hyfforddi eu hunain, gan gefnogi a gweld eu llwyddiant o ddod â diwylliant hyfforddi i’w meysydd o gyfrifoldeb.

Ar ôl gweithio fel Uwch Arweinydd, mae Julian yn empathetig â'r gofynion a roddir ar arweinwyr modern. Gyda'r profiad a'r sgiliau y mae'n dod ag ef i’w berthnasoedd hyfforddi a hwyluso, mae'n gallu defnyddio nifer o ymyriadau datblygu gan gynnwys hyfforddiant 1-1, dysgu tîm, holistig a gweithredol i gefnogi datblygiad.

Mae Julian wedi gweithio mewn amrywiaeth o sectorau ac mae’n frŵd dros gefnogi pobl i fod y gorau y gallant fod; ar ôl cychwyn a dangos canlyniadau llwyddiannus mewn nifer o gymwysterau ILM, City & Guilds a Phrentisiaeth mewn amrywiaeth o gyrff Cyhoeddus a Phreifat, yn ogystal â bod yn asesydd cymwys.

 

John Taylor ACT Strategy BoardMr John Taylor CBE DLit CCMI

Penodwyd John i Fwrdd yr Electrotechnical Joint Industry yn 2016 lle mae'n gwasanaethu fel Cadeirydd eu Pwyllgor Contractwyr Mawr. Bu'n Brif Swyddog Gweithredol ACAS am 12 mlynedd. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Hyfforddiant a Menter De Cymru, Bwrdd Datblygu Cymru Wledig, a'r Comisiwn Datblygu Gwledig. Bu hefyd yn gweithio i'r cyn-Adran Cyflogaeth a'i asiantaethau mewn sawl rôl, gan gynnwys Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cyflogaeth Canolbarth Lloegr ac Ysgrifennydd Preifat i'r Gweinidog Gwladol dros Gyflogaeth. Yn gyn-Ysgolhaig Cymdeithas Ysgoloriaeth Marshall Almaenig i'r UDA, mae ei benodiadau Anweithredol blaenorol yn cynnwys Ymgynghorydd Etifeddiaeth Gemau Olympaidd Rio, Cadeirydd Gwasanaeth Gyrfaoedd Cymru, Cadeirydd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr ar gyfer Lloegr a'r Alban, Dirprwy Gadeirydd University of West London, ac aelod annibynnol o Fwrdd Partneriaeth y GIG.

 

Leah Howell

Mae Leah wedi bod yn gweithio yn ACT am 3 blynedd ac yn ddiweddar mae wedi’i phenodi fel Cynrychiolydd Dysgwyr. Mae gan Leah angerdd gwirioneddol i wneud gwahaniaeth i fywydau dysgwyr ac mae’n mwynhau gweithio gyda'r rhai sy'n agored i niwed neu sy'n wynebu rhwystrau rhag dysgu.  Triniwr gwallt yw Leah o ran ei chrefft ac mae’n berson creadigol iawn. Mae ei diddordebau’n cynnwys diwylliant, teithio a gweld cymaint o’r byd ag sy’n bosibl!

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop