Aelodau Bwrdd Strategaeth ACT

Rydym yn hynod frwd dros ein gwaith ac ry’n ni wedi ymrwymo i greu newid parhaol a chadarnhaol ym mywydau pobl trwy ddarparu rhaglenni dysgu rhagorol.

Mae aelodau Bwrdd Strategaeth yn cynnwys:

Heather Ferguson ACT Strategy BoardHeather Ferguson

Heather Ferguson yw cynrychiolydd y Bwrdd Cymunedol sydd ar hyn o bryd yn gweithio i Age Cymru ac yn arwain nifer o brosiectau sy'n flaenllaw yn y sector. Cyn y rôl yma, roedd yn Ymgynghorydd Partneriaeth Myfyrwyr ar gyfer Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol Cymru fel rhan o brosiect Wise Cymru. Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau’r sector sy'n gweithio i ddatblygu partneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Mae Heather hefyd wedi gweithio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro fel Cydlynydd Cynnwys a Chynhwysiant y Dysgwr, ac yn ystod y cyfnod hwn roedd hi'n gadeirydd sefydlu Rhwydwaith Ymarferwyr Llais y Dysgwr yng Nghymru. Bu hefyd yn Llywydd sabothol Undeb Myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Yn ogystal â'i phrofiad o fewn y sector addysg yng Nghymru, mae Heather yn gynghorydd therapi ymddygiad gwybyddol cymwysedig. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiect ymchwil Meistr ym Mhrifysgol De Cymru a oedd yn canolbwyntio ar berffeithrwydd clinigol a phryder ynghylch perfformiad.

 

David Reeves ACT Strategy boardDavid Reeves

Mae David Reeves wedi gweithio i gwmnïau fel Ford, Black and Decker a GEC Hotpoint a hefyd wedi rheoli tri chwmni gweithgynhyrchu. Mae David yn gyn-lywydd Clwb Rotari Bae Caerdydd, bu'n Rhiant Lywodraethwr mewn Addysg Gynradd ac Uwchradd, a Llywodraethwr yng Ngholeg Glan Hafren am bum mlynedd. Yn ddiweddar, mae David hefyd wedi cadeirio CAVC/Cyd-Bwyllgor Cyngor Caerdydd ar gyfer Ysgol Eastern High sydd newydd ei sefydlu.

 

Danny Saunders ACT Strategy BoardAthro Danny Saunders, OBE

Dros y 38 mlynedd diwethaf, mae Danny Saunders wedi datblygu datblygiad addysgol a phartneriaethau dysgu gydol oes gyda phrifysgolion, colegau, ysgolion, cyflogwyr a grwpiau cymunedol ledled y DU. Mae wedi ymgymryd â gwaith cynghori’r Llywodraeth, ac mae ei waith wedi ymddangos yn helaeth mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid a llyfrau. Mae ei gyhoeddiadau yn cynnwys The Complete Student Handbook (Blackwell), Key Concepts in Communication Studies (Methuen), Communication and Simulation (Multilingual Matters), a The Learning Coaches of Wales (Llywodraeth Cymru). Yn rhyngwladol mae ganddo enw da am ddatblygu arloesedd trwy ddylunio cwricwlwm a dysgu sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr. Mae ei arbenigeddau yn cynnwys ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch, gwella ansawdd, a hyrwyddo tiwtora cyfoedion ble mae israddedigion yn helpu myfyrwyr mewn ysgolion i gynllunio eu teithiau dysgu mewn prifysgolion.

Mae ei weithgarwch academaidd diweddar wedi cynnwys ysgrifennu astudiaethau achos, dysgu sy’n seiliedig ar waith, hyfforddiant, a dylunio llwybrau dilyniant newydd i addysg uwch. Mae Danny yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru ac yn Athro gwadd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'n un o lywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro, ac yn parhau gyda’i gyfranogiad mewn addysg uwch trwy adolygiadau sicrhau ansawdd ar gyfer yr ASA, astudiaethau effaith, arholi allanol, a threfnu cynadleddau.

Mae Danny yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Yn 2010 derbyniodd yr OBE am Wasanaethau i Addysg Uwch yng Nghymru.

 

Silviana Rizea ACT Strategy BoardSilviana Rizea

Silviana Rizea yw Swyddog Sabothol Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro ac ar hyn o bryd mae'n astudio tuag at Gwyddoniaeth BTEC Lefel 2. Daeth Silviana i'r DU o Rwmania pan oedd yn 13 oed ac mae’n siarad 3 iaith. Mae Silviana yn arbenigwr TG, ac mae wedi defnyddio ei sgiliau i sefydlu clwb yn The Parade i helpu ei chyfoedion i ddatblygu eu sgiliau TG. Eleni, daeth Silviana yn Arweinydd Digidol Myfyrwyr ac, oherwydd y cyfle hwn, mae wedi pasio dau Arholiad Arbenigol Microsoft Office allan o dri hyd yn hyn.

 

Margaret Foster, OBE

Ymunodd Margaret Foster â'r GIG ym 1974 fel Hyfforddai Rheolaeth Graddedig, a bu'n gweithio mewn nifer o Awdurdodau Iechyd ac ymddiriedolaethau yn Ne Cymru am 38 mlynedd. Penodwyd Margaret yn Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Dwyrain Morgannwg yn 1995 a bu'n arwain y sefydliad trwy dri chyfuno nes iddi ymddeol o'i rôl fel Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf; darparwr gwasanaethau iechyd integredig i'r boblogaeth leol.

Ar hyn o bryd, mae Margaret yn cadeirio Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru, sy'n darparu portffolio helaeth o swyddogaethau cefn swyddfa ar gyfer GIG Cymru ar sail gydweithredol, gan gynnwys comisiynu addysg ar gyfer GIG Cymru.

Mae wedi cael nifer o rolau anweithredol ar fyrddau, gan gynnwys Sgiliau ar gyfer Iechyd, Dewisiadau Gyrfa Cymru, Prifysgol De Cymru a Chymdeithas Adeiladu'r Principality.

 

Stephen Murphy ACT Strategy BoardStephen Murphy

Mae Stephen Murphy yn gyfrifydd siartredig ers 1987. Ar ôl 2 flynedd yn gweithio ym maes cyllid corfforaethol ar gyfer cwmni "4 mawr", gan gynnwys secondiad 9 mis i Awdurdod Datblygu Cymru, mae Stephen wedi treulio'r rhan fwyaf o'i fywyd yn y gwaith mewn amrywiol ddiwydiannau gweithgynhyrchu fel edau diwydiannol, castiau metel a lled-ddargludyddion. Mae ei yrfa wedi cynnwys profiad fel rheolwr grŵp mewn cwmni cyhoeddus meddiangar iawn, CFO o fusnes sydd megis cychwyn (a gafodd ei restru ar AIM yn ddiweddarach), ac ailstrwythuro a diosgiad cwmni preifat mawr a oedd yn wynebu heriau ariannu. Ar hyn o bryd, mae Stephen yn byw yn ei dref enedigol sef Y Barri, ac mae'n Brif Swyddog Gweithredol busnes ffowndri preifat yn y DU.

 

Julian Baker ACT Strategy Board

Julian Baker

Mae Julian Baker wedi gweithio mewn nifer o rolau Dysgu a Datblygu a hyfforddi uwch, yn enwedig yn fwy diweddar i bartneriaeth John Lewis. Mae ganddo angerdd ac ymrwymiad i helpu arweinwyr i ddatblygu eu harddull hyfforddi eu hunain, gan gefnogi a gweld eu llwyddiant o ddod â diwylliant hyfforddi i’w meysydd o gyfrifoldeb.

Ar ôl gweithio fel Uwch Arweinydd, mae Julian yn empathetig â'r gofynion a roddir ar arweinwyr modern. Gyda'r profiad a'r sgiliau y mae'n dod ag ef i’w berthnasoedd hyfforddi a hwyluso, mae'n gallu defnyddio nifer o ymyriadau datblygu gan gynnwys hyfforddiant 1-1, dysgu tîm, holistig a gweithredol i gefnogi datblygiad.

Mae Julian wedi gweithio mewn amrywiaeth o sectorau ac mae’n frŵd dros gefnogi pobl i fod y gorau y gallant fod; ar ôl cychwyn a dangos canlyniadau llwyddiannus mewn nifer o gymwysterau ILM, City & Guilds a Phrentisiaeth mewn amrywiaeth o gyrff Cyhoeddus a Phreifat, yn ogystal â bod yn asesydd cymwys.

 

John Taylor ACT Strategy BoardJohn Taylor CBE DLit CCMI

Penodwyd John i Fwrdd yr Electrotechnical Joint Industry yn 2016 lle mae'n gwasanaethu fel Cadeirydd eu Pwyllgor Contractwyr Mawr. Bu'n Brif Swyddog Gweithredol ACAS am 12 mlynedd. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Hyfforddiant a Menter De Cymru, Bwrdd Datblygu Cymru Wledig, a'r Comisiwn Datblygu Gwledig. Bu hefyd yn gweithio i'r cyn-Adran Cyflogaeth a'i asiantaethau mewn sawl rôl, gan gynnwys Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cyflogaeth Canolbarth Lloegr ac Ysgrifennydd Preifat i'r Gweinidog Gwladol dros Gyflogaeth. Yn gyn-Ysgolhaig Cymdeithas Ysgoloriaeth Marshall Almaenig i'r UDA, mae ei benodiadau Anweithredol blaenorol yn cynnwys Ymgynghorydd Etifeddiaeth Gemau Olympaidd Rio, Cadeirydd Gwasanaeth Gyrfaoedd Cymru, Cadeirydd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr ar gyfer Lloegr a'r Alban, Dirprwy Gadeirydd University of West London, ac aelod annibynnol o Fwrdd Partneriaeth y GIG.

 

Leah Howell

Ar hyn o bryd Leah yw Cynrychiolydd Dysgwyr ACT, ac mae’n gyfrifol am sicrhau bod llais dysgwyr ar draws rwydwaith ACT yn cael ei glywed. Mae hyn yn mynd y tu hwnt i gynnal arolygon o farn dysgwyr i roi rôl allweddol iddynt wrth wneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar eu holl brofiad dysgu. Mae Leah yn casglu, dehongli a gwerthuso adborth drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys fforymau dysgwyr, gan awgrymu ffyrdd o wella i'r tîm rheoli.

Mae gan Leah lawer o brofiad a brwdfrydedd i weithio gydag unigolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a rhwystrau i ddysgu i’w cefnogi i gyflawni eu cymwysterau.

Mae gan Leah ddiddordeb mewn dysgu parhaus, ar ôl graddio yn 2017 a chyflawni ei PCET (Ol-Dystysgrif mewn Addysg a Hyfforddiant) o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hi hefyd yn y broses o gwblhau ei Phrentisiaeth Dysgu a Datblygu Lefel 3.

 

 

Rhian Huws

Mae Rhian Huws Williams wedi treulio’r 30 mlynedd diwethaf mewn rolau arweinyddiaeth yn y Sector Gofal, yn fwyaf diweddar fel Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru.

Mae Rhian wedi bod ag ymrwymiad hirdymor i ddysgu a datblygu ar draws y sector gofal cymdeithasol cyfan. Roedd yn allweddol wrth gyflwyno cymwysterau galwedigaethol a gwerth dysgu yn y gwaith mewn gofal cymdeithasol ar draws y sector preifat a gwirfoddol ac awdurdodau lleol. Roedd y ffocws ar gydweithio, cynhwysiant a gweithio mewn partneriaeth.

Prif gyflawniad Rhian oedd datblygu dull cenedlaethol o gynllunio gweithlu a strategaeth ddatblygu ar gyfer y sector gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol cyfan mewn partneriaeth â’r Llywodraeth a chyflogwyr. Ategwyd hyn gan safonau galwedigaethol a chymwysterau; hyfforddiant wedi’i gomisiynu; canllawiau ymarfer; adnoddau i gefnogi recriwtio, cadw, goruchwylio, gwybodaeth a sgiliau; a, defnyddio’r dystiolaeth i ddylanwadu ar bolisi a strategaeth mewn sgiliau, addysg a dysgu.

Mae hi’n angerddol am sicrhau fod gweithluoedd yn cael eu cefnogi i fod ‘y gorau y gallan nhw fod’ ac yn falch o’u rôl a’u cyflawniadau.

Mae Rhian wedi eistedd ar nifer o Grwpiau Gorchwyl i Weinidogion ac ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd Partneriaeth Gweinidog yr Iaith Gymraeg. Mae hi’n angerddol am gynyddu’r defnydd o’r  Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd. Mae ei hamser hefyd yn ymroddedig i’w phortffolio o rolau Bwrdd mawreddog mewn sefydliadau fel City & Guilds, Menter Caerdydd, yr Ystafell Fyw a’r Eisteddfod Genedlaethol, i enwi ond ychydig!

Yn ei hamser hamdden, mae Rhian â diddordeb mewn gweithgareddau actif fel rhedeg a dringo ac mae hefyd yn canu mewn côr lleol.

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop