Ysgolion ACT

Mae ACT yn teimlo’n angerddol am sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn cael eu harfogi i ddod yn oedolion llwyddiannus gydag amrywiaeth eang o sgiliau a galluoedd.  Mae llawer gormod o bobl ifanc yn ymgysylltu ag ACT yn 16 mlwydd oedd gyda sgiliau rhifedd a llythrennedd diffygiol. Yn 2012, fe wnaeth ACT ddatblygu Rhaglen Ysgolion penodol, wedi’i thargedu fel ymgais i unioni’r mater sylfaenol hwn, sydd ar hyn o bryd yn rhwystr i lawer gormod o bobl ifanc ledled Cymru.

Mae Ysgolion ACT wedi cofrestru fel ysgol ddydd annibynnol a gall dderbyn hyd at 150 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 mlwydd oed. Mae’r ysgol wedi cofrestru i dderbyn myfyrwyr gydag anghenion addysgol arbennig sy’n benodol i anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Ein hethos

Rydym yn credu’n gryf bod angen ymyrryd yn gynnar er mwyn sicrhau bod yr holl bobl ifanc; yn enwedig y rhai hynny sydd wedi’i ymddieithrio oddi wrth addysg, yn gallu cam i fyd gwaith gyda’r siawns orau posibl o lwyddo. Hefyd rydym yn angerddol am leihau’r nifer o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET).

Mae ein hethos yn sail i’n gwerthoedd craidd:

 • Bod yn gadarnhaol a bod ag agwedd 'gallu gwneud’
 • Ymfalchïo a bod yn gyfrifol am ragori ar ddisgwyliadau pobl
 • Helpu i godi a gwireddu dyheadau pobl
 • Cael hwyl wrth ddarparu gwasanaeth proffesiynol, diogel a chyfeillgar
 • Dangos parch dwfn ar gyferunigolion

Ein canolfannau a'r cwricwlwm

Mae gennym ddwy ganolfan sy'n cynnig addysg amgen i bobl ifanc sydd wedi'u gwahardd neu mewn perygl o gael eu gwahardd, sydd â ffobia am fynd i’r ysgol neu sy’n cael eu hystyried yn agored i niwed. Rydym yn darparu darpariaeth llawn amser a rhan-amser ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.

Rydym yn cynnig opsiwn gwirioneddol amgen i ddysgu’r brif ffrwd, sydd wedi'i gynllunio i ymgysylltu â phobl ifanc a'u helpu i oresgyn eu rhwystrau rhag cymryd rhan, eu paratoi ar gyfer bywyd fel oedolion ac ar gyfer byd gwaith.

Mae ein cwricwlwm amgen deinamig a’n hamrywiaeth o becynnau cymorth wir yn annog, yn cymell ac yn meithrin pobl ifanc i sylweddoli beth y gallant ei gyflawni. Rydym yn sicrhau’r canlynol i’n dysgwyr:

 • Rhaglen bwrpasol sy'n addas i'w hanghenion
 • Mynediad at ein tîm bugeiliol profiadol
 • Cymorth dyddiol ag ymddygiad a rhwystrau personol
 • Adrodd ar gynnydd a gosod targedau’n rheolaidd
 • Yr holl gymorth maen nhw ei angen i sicrhau pontio’n llwyddiannus i gyrchfannau ôl-16

Mae ein gweithdrefnau sicrhau ansawdd cadarn yn sicrhau bod y gwaith rydym yn ei gyflawni o’r ansawdd uchel rydyn ni’n ceisio’i gyflawni. Rydym yn gweithio i sicrhau bod llwybr cyfathrebu effeithlon yn cael ei gynnal rhwng ein canolfannau fel bod teimlad cryf o gydweithio er mwyn cyflawni’r gorau ar gyfer ein dysgwyr.

Yn ystod blwyddyn academaidd 2017-18, roedd ein cyflawni’n cynnwys y canlynol:

 • 93% o’n dysgwyr yn cyflawni canlyniadau ymddygiad ac addysgol wedi’u targedu ac y cytunwyd arnynt ar y cyd rhwng y dysgwr, yr awdurdod lleol a ni ein hunain ac a osodwyd mewn perthynas â’u gallu a’r cyfnod amser ar y rhaglen.
 • Llwyddiant digyffelyb yn y canlyniadau TGAU gyda 100% o ddysgwyr wnaeth sefyll eu harholiadau yn llwyddo.
 • 75% o’n dysgwyr yn symud ymlaen yn gadarnhaol i gyrchfannau ôl-16 a’r 25% oedd yn weddill mewn cysylltiad â Gyrfa Cymru.

Derbyniadau

Gellir gweld ein polisi derbyniadau yma. Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach am leoliadau posibl yna cysylltwch â ni.

Cwrdd â’r tîm

Mae ein tîm ysgolion hynod brofiadol a chryf o 28 yn arloeswyr ac yn arweinwyr meddwl ym maes darpariaethau ar gyfer pobl Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth, neu Hyfforddiant (NEETS). Caiff y tîm hwn ei ategu gan dîm penodedig o 7 o diwtoriaid galwedigaethol yng Nghanolfan Sgiliau ACT sy’n cyflwyno’r holl raglenni’n seiliedig ar lwybr.

Tîm Rheoli Ysgolion ACT

Kelly Rowlands- Uwch Reolwr Ysgolion a Swyddog Diogelu (AHO)

Anthony Leach- Rheolwr Canolfan Caerffili a Swyddog Diogelu (AHO)

Kie Baldwin- Rheolwr Canolfan Caerdydd a Swyddog Diogelu (PTLLS)

Amanda Bishop- Canolfan Sgiliau ACT, Cydlynydd Ysgolion a Swyddog Diogelu (AHO)

Ysgolion ACT - Sblot, Caerdydd

Leanne Bannister- Tiwtor y Cyfryngau Creadigol CA4 (AHO)

Adam Mayo- Tiwtor Chwaraeon CA4 (AHO)

Lisa Bailey- Tiwtor Saesneg a Mathemateg CA4 (TAR AHO)

 

Dave Parker- Tiwtor CA3 (TAR Cynradd gyda SAC)

Alison Johns- Tiwtor CA3 (B.Ed gyda SAC)

David Carroll – Tiwtor CA3 (BA Datblygu Chwaraeon a TAR)

Naomi Bellringer- Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uchel (BA Addysg)

Greg Simmonds- Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uchel (Dysgu a Datblygu L3)   

Natalie Porter- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Gradd sylfaen mewn addysgu a dysgu)

Ysgol ACT - Pontygwindy, Caerffili

Josef Wyatt – Cymorth Ymddygiad a Bugeiliol 

Laura-Dawn Eden- Tiwtor Saesneg a Bagloriaeth Cymru (AHO-llwybr 14:19)

Tom Davey- Tiwtor TGAU Mathemateg a Rhifedd CA4 (CTTLS)

Rahoul Chowdhry – Tiwtor Chwaraeon CA4 (PCET)

Emily Arscott – Tiwtor y Cyfryngau CA4

Hannah Curtis (TAR) - TGAU Celf

Paul Jenkins – Tiwtor Bwyd ac ABCh CA4 (AHO)

Louise Newland- Tiwtor CA3 (Gradd sylfaen astudiaethau plentyndod)

Sophie Davies– Tiwtor CA3 Gradd Ieuenctid a’r Gymuned - addysgu mewn lleoliad anffurfiol)

Dee Jones – Tiwtor CA3 TAR Cynradd gyda SAC

 Natalie Falcus – Cynorthwyydd addysgu lefel uwch (BA anrh addysg gynradd gyda SAC)

Ben Gifford – Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (AHO)

Marcus Ford- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Gradd Ieuenctid a’r Gymuned)

Elliott Jones- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Sarah Evans - Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Kassie Newman- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Dysgu a Datblygu L3)

Hayley Byfield- Cogydd Ysgol

Canolfan Sgiliau ACT, Hadfield Road - Tîm Cyflawni Ysgolion

Tammy Evans – Cymorth Ymddygiad 

Kelsey Gauchi – Tiwtor Trin Gwallt Ysgolion (AHO)

Trystan Griffiths – Tiwtor Gofal Anifeiliaid Ysgolion (AHO) 

Christopher Huxton – Tiwtor Adeiladu Ysgol (PTLLS)

Gareth Evans – Tiwtor Cerbydau Modur Ysgolion (AHO)

Morwenna Tremain- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Ein polisïau

Ein llywodraethu

Fel sefydliad a ariennir yn gyhoeddus, mae’n bwysig bod pob penderfyniad a wneir mewn Ysgol ACT yn cael ei herio a bod gwaith craffu’n digwydd. Mae Ysgolion ACT yn cael eu goruchwylio gan strwythur llywodraethu sy’n sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth â’r effaith uchaf ar gyfer y bobl ifanc sy’n mynychu ein canolfannau.

Ein llywodraethwyr yw:

 • Alan Evans, OBE, Cadeirydd

Uwch Ymgynghorydd Ymchwil, Hyfforddiant a Gwerthuso, Prifysgol Caerdydd.

 • Dr Barrie Kennard

Perchennog a Phennaeth Kennard Associates

 • Jacquie Turnbull

Awdur a hyfforddwr sy'n arbenigo mewn gwella effeithiolrwydd personol a phroffesiynol athrawon

 

Dylid cyfeirio pob gohebiaeth ar gyfer ein llywodraethwyr at Gadeirydd Llywodraethu Ysgolion ACT a’i hanfon i:

Cyfeiriad:

Ocean Park House

East Tyndall Street

Caerdydd

CF24 5ET

E-bost: info@acttraining.org.uk

Gwybodaeth gyswllt

Canolfan Ysgolion ACT - Sblot, Caerdydd

Cyfeiriad:

Ocean Park House

East Tyndall Street

Caerdydd

CF24 5ET

Rheolwr y Ganolfan: Kie Baldwin

E-bost: kiebaldwin@acttraining.org.uk 

Rhif Ffôn: 07809 342240

Canolfan Ysgolion ACT - Grangetown, Caerdydd

Cyfeiriad:

Canolfan Sgiliau Caerdydd 
Uned 4a
Hadfield Road
Caerdydd
CF11 8AQ

Rheolwr y Ganolfan: Amanda Hodges

E-bost: amandahodges@acttraining.org.uk

Rhif Ffôn: 029 2072 9018   

Canolfan Ysgolion ACT - Caerffili

Cyfeiriad:

Canolfan Sgiliau Caerffili

Uned A-C Adeiladau Magna
12 Sir Alfred Owen Way
Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy
Caerffili
CF83 3HU

Rheolwr y Ganolfan: Antony Leach

E-bost: antonyleach@acttraining.org.uk

Rhif Ffôn: 029 2086 7853   

Cysylltiadau eraill:

Uwch Reolwr Darpariaeth Ysgolion: Kelly Rowlands

E-bost: kellyrowlands@acttraining.org.uk

Rhif Ffôn: 029 204 64727

 

Perchennog Ysgolion ACT: Andrew Cooksley

Cyfeiriad:

Ocean Park House

East Tyndall Street

Caerdydd

CF24 5ET

E-bost: info@acttraining.org.uk

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop