Ysgolion ACT

Mae ACT yn teimlo’n angerddol am sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn cael eu harfogi i ddod yn oedolion llwyddiannus gydag amrywiaeth eang o sgiliau a galluoedd.  Mae llawer gormod o bobl ifanc yn ymgysylltu ag ACT yn 16 mlwydd oedd gyda sgiliau rhifedd a llythrennedd diffygiol. Yn 2012, fe wnaeth ACT ddatblygu Rhaglen Ysgolion penodol, wedi’i thargedu fel ymgais i unioni’r mater sylfaenol hwn, sydd ar hyn o bryd yn rhwystr i lawer gormod o bobl ifanc ledled Cymru.

Mae Ysgolion ACT wedi cofrestru fel ysgol ddydd annibynnol a gall dderbyn hyd at 150 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 mlwydd oed. Mae’r ysgol wedi cofrestru i dderbyn myfyrwyr gydag anghenion addysgol arbennig sy’n benodol i anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.

Ein hethos

Rydym yn credu’n gryf bod angen ymyrryd yn gynnar er mwyn sicrhau bod yr holl bobl ifanc; yn enwedig y rhai hynny sydd wedi’i ymddieithrio oddi wrth addysg, yn gallu cam i fyd gwaith gyda’r siawns orau posibl o lwyddo. Hefyd rydym yn angerddol am leihau’r nifer o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET).

Mae ein hethos yn sail i’n gwerthoedd craidd:

 • Bod yn gadarnhaol a bod ag agwedd 'gallu gwneud’
 • Ymfalchïo a bod yn gyfrifol am ragori ar ddisgwyliadau pobl
 • Helpu i godi a gwireddu dyheadau pobl
 • Cael hwyl wrth ddarparu gwasanaeth proffesiynol, diogel a chyfeillgar
 • Dangos parch dwfn ar gyferunigolion

Ein canolfannau a'r cwricwlwm

Mae gennym ddwy ganolfan sy'n cynnig addysg amgen i bobl ifanc sydd wedi'u gwahardd neu mewn perygl o gael eu gwahardd, sydd â ffobia am fynd i’r ysgol neu sy’n cael eu hystyried yn agored i niwed. Rydym yn darparu darpariaeth llawn amser a rhan-amser ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.

Rydym yn cynnig opsiwn gwirioneddol amgen i ddysgu’r brif ffrwd, sydd wedi'i gynllunio i ymgysylltu â phobl ifanc a'u helpu i oresgyn eu rhwystrau rhag cymryd rhan, eu paratoi ar gyfer bywyd fel oedolion ac ar gyfer byd gwaith.

Mae ein cwricwlwm amgen deinamig a’n hamrywiaeth o becynnau cymorth wir yn annog, yn cymell ac yn meithrin pobl ifanc i sylweddoli beth y gallant ei gyflawni. Rydym yn sicrhau’r canlynol i’n dysgwyr:

 • Rhaglen bwrpasol sy'n addas i'w hanghenion
 • Mynediad at ein tîm bugeiliol profiadol
 • Cymorth dyddiol ag ymddygiad a rhwystrau personol
 • Adrodd ar gynnydd a gosod targedau’n rheolaidd
 • Yr holl gymorth maen nhw ei angen i sicrhau pontio’n llwyddiannus i gyrchfannau ôl-16

Mae ein gweithdrefnau sicrhau ansawdd cadarn yn sicrhau bod y gwaith rydym yn ei gyflawni o’r ansawdd uchel rydyn ni’n ceisio’i gyflawni. Rydym yn gweithio i sicrhau bod llwybr cyfathrebu effeithlon yn cael ei gynnal rhwng ein canolfannau fel bod teimlad cryf o gydweithio er mwyn cyflawni’r gorau ar gyfer ein dysgwyr.

Yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19, cwblhaodd 28 o fyfyrwyr Blwyddyn 11 eu haddysg mewn Ysgolion ACT. Gellir crynhoi eu canlyniadau fel a ganlyn:

 • Cyflawnodd 100% o'n dysgwyr o leiaf 1 cymhwyster TGAU
 • Cyflawnodd 71% 3 chymhwyster TGAU  
 • Cyflawnodd 34% o'r dysgwyr 5 TGAU neu fwy, mesur a oedd yn debyg i'r trothwy Lefel 1 blaenorol. Roedd hyn yn gynnydd o 29% o'r flwyddyn academaidd flaenorol
 • Cyflawnodd 82% o'r dysgwyr gymhwyster Lefel 2 ac am y tro cyntaf, cyflawnodd 4% o'r dysgwyr y graddau TGAU cyfwerth â Lefel 2 uwch (A*-C)
 • O'r 28 sy'n gadael, roedd 26 wedi sicrhau cyrchfan cadarnhaol ar ôl gadael ACT. Y cyrchfannau oedd; 18 i'r coleg, parhaodd 5 yn ACT, 1 i'r fyddin, 1 i gyflogaeth ac 1 ymlaen i brentisiaeth. O ganol mis Medi 2019, roedd pawb wedi dechrau yn eu priod gyrchfannau. 

Mae adroddiad diweddaraf Ysgolion ACT gan Estyn i'w weld yma.

Derbyniadau

Gellir gweld ein polisi derbyniadau yma. Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach am leoliadau posibl yna cysylltwch â ni.

Cwrdd â’r tîm

Mae ein tîm ysgolion cryf a hynod brofiadol yn arloeswyr ac arweinwyr meddwl ym maes darpariaethau ar gyfer pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETS). Mae'r tîm hwn yn cael ei ategu gan dîm penodedig o diwtoriaid galwedigaethol yng Nghanolfan Sgiliau ACT sy'n darparu pob un o'n rhaglenni sy’n seiliedig ar lwybrau.

Tîm Rheoli Ysgolion ACT

Kelly Rowlands- Pennaeth Addysg 11-16 Addysg

Anthony Leach- Rheolwr Canolfan Caerffili a Swyddog Diogelu (AHO)

Kie Baldwin- Rheolwr Canolfan Caerdydd a Swyddog Diogelu (PTLLS)

Amanda Bishop- Canolfan Sgiliau ACT, Cydlynydd Ysgolion a Swyddog Diogelu (AHO)

Ysgolion ACT - Sblot, Caerdydd

Leanne Bannister- Tiwtor y Cyfryngau Creadigol CA4 (AHO)

Adam Mayo- Tiwtor Chwaraeon CA4 (AHO)

Lisa Bailey- Tiwtor Saesneg a Mathemateg CA4 (TAR AHO)

 

Dave Parker- Tiwtor CA3 (TAR Cynradd gyda SAC)

Alison Johns- Tiwtor CA3 (B.Ed gyda SAC)

David Carroll – Tiwtor CA3 (BA Datblygu Chwaraeon a TAR)

Naomi Bellringer- Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uchel (BA Addysg)

Greg Simmonds- Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uchel (Dysgu a Datblygu L3)   

Natalie Porter- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Gradd sylfaen mewn addysgu a dysgu)

Ysgol ACT - Pontygwindy, Caerffili

Josef Wyatt – Cymorth Ymddygiad a Bugeiliol 

Laura-Dawn Eden- Tiwtor Saesneg a Bagloriaeth Cymru (AHO-llwybr 14:19)

Tom Davey- Tiwtor TGAU Mathemateg a Rhifedd CA4 (CTTLS)

Rahoul Chowdhry – Tiwtor Chwaraeon CA4 (PCET)

Emily Arscott – Tiwtor y Cyfryngau CA4

Hannah Curtis (TAR) - TGAU Celf

Paul Jenkins – Tiwtor Bwyd ac ABCh CA4 (AHO)

Louise Newland- Tiwtor CA3 (Gradd sylfaen astudiaethau plentyndod)

Sophie Davies– Tiwtor CA3 Gradd Ieuenctid a’r Gymuned - addysgu mewn lleoliad anffurfiol)

Dee Jones – Tiwtor CA3 TAR Cynradd gyda SAC

 Natalie Falcus – Cynorthwyydd addysgu lefel uwch (BA anrh addysg gynradd gyda SAC)

Ben Gifford – Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (AHO)

Marcus Ford- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Gradd Ieuenctid a’r Gymuned)

Elliott Jones- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Sarah Evans - Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Kassie Newman- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Dysgu a Datblygu L3)

Hayley Byfield- Cogydd Ysgol

Canolfan Sgiliau ACT, Hadfield Road - Tîm Cyflawni Ysgolion

Tammy Evans – Cymorth Ymddygiad 

Kelsey Gauchi – Tiwtor Trin Gwallt Ysgolion (AHO)

Trystan Griffiths – Tiwtor Gofal Anifeiliaid Ysgolion (AHO) 

Christopher Huxton – Tiwtor Adeiladu Ysgol (PTLLS)

Gareth Evans – Tiwtor Cerbydau Modur Ysgolion (AHO)

Morwenna Tremain- Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Ein polisïau

Bwrdd Ymgynghori Ysgolion

 

Fel sefydliad a ariennir yn gyhoeddus, mae’n bwysig bod pob penderfyniad a wneir mewn Ysgol ACT yn cael ei herio a bod gwaith craffu’n digwydd. Mae Ysgolion ACT yn cael eu goruchwylio gan strwythur llywodraethu sy’n sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth â’r effaith uchaf ar gyfer y bobl ifanc sy’n mynychu ein canolfannau.

Ein llywodraethwyr yw:

 • Alan Evans, OBE, Cadeirydd

Uwch Ymgynghorydd Ymchwil, Hyfforddiant a Gwerthuso, Prifysgol Caerdydd.

 • Mike Glavin
 • Martin Lloyd 
 • Prof. Amanda Kirby
 • Saffron Cooksey-Jones 
 • Cliff Warwick

Dylid cyfeirio pob gohebiaeth ar gyfer ein llywodraethwyr at Gadeirydd Llywodraethu Ysgolion ACT a’i hanfon i:

Cyfeiriad:

Ocean Park House

East Tyndall Street

Caerdydd

CF24 5ET

E-bost: info@acttraining.org.uk

Gwybodaeth gyswllt

Canolfan Ysgolion ACT - Sblot, Caerdydd

Cyfeiriad:

Ocean Park House

East Tyndall Street

Caerdydd

CF24 5ET

Rheolwr y Ganolfan: Kie Baldwin

E-bost: kiebaldwin@acttraining.org.uk 

Rhif Ffôn: 07809 342240

Canolfan Ysgolion ACT - Grangetown, Caerdydd

Cyfeiriad:

Canolfan Sgiliau Caerdydd 
Uned 4a
Hadfield Road
Caerdydd
CF11 8AQ

Rheolwr y Ganolfan: Amanda Hodges

E-bost: amandahodges@acttraining.org.uk

Rhif Ffôn: 029 2072 9018   

Canolfan Ysgolion ACT - Caerffili

Cyfeiriad:

Canolfan Sgiliau Caerffili

Uned A-C Adeiladau Magna
12 Sir Alfred Owen Way
Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy
Caerffili
CF83 3HU

Rheolwr y Ganolfan: Antony Leach

E-bost: antonyleach@acttraining.org.uk

Rhif Ffôn: 029 2086 7853   

Cysylltiadau eraill:

Uwch Reolwr Darpariaeth Ysgolion: Kelly Rowlands

E-bost: kellyrowlands@acttraining.org.uk

Rhif Ffôn: 029 204 64727

 

Perchennog Ysgolion ACT: Andrew Cooksley

Cyfeiriad:

Ocean Park House

East Tyndall Street

Caerdydd

CF24 5ET

E-bost: info@acttraining.org.uk

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop