Cwrdd â’n Pwyllgor Ymgynghorol

Rydym yn hynod frwd dros ein gwaith ac ry’n ni wedi ymrwymo i greu newid parhaol a chadarnhaol ym mywydau pobl trwy ddarparu rhaglenni dysgu rhagorol.

Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, gan sicrhau hefyd ein bod yn gweithredu er lles ein dysgwyr a'r cymunedau yr ydym ni ac y maent hwythau yn byw ac yn gweithio ynddynt, mae gennym Pwyllgor Ymgynghorol talentog iawn.

Eu rôl yw craffu, herio a chefnogi gwaith Bwrdd Cyfarwyddwyr ACT tra’n archwilio'r defnydd o arian cyhoeddus ac ystyried a yw'r canlyniadau gorau posibl i ddysgwyr yn cael eu cyflawni.

Sefydlwyd ein Pwyllgor Ymgynghorol ar ddiwedd 2012 ac rydym yn falch iawn o ddweud mai ni oedd y darparwr dysgu cyntaf yn y DU i wneud hynny.

Mae aelodau ein Pwyllgor Ymgynghorol yn cynnwys:

Nerys Evans (Cadeirydd)

Cysylltodd ACT â Nerys yn 2011 wedi adolygiad Humphrey i Lywodraethu mewn addysg bellach a gofynnwyd iddi sefydlu Pwyllgor Ymgynghorol ar gyfer ACT. Mae Nerys yn gyn-aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae ganddi brofiad helaeth o ddatblygiad polisi addysgol. Hi oedd llefarydd ar faterion Addysg, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes Plaid Cymru ac roedd yn aelod o Bwyllgor Menter a Dysgu'r Cynulliad. Ers hynny, mae Nerys wedi gwasanaethu fel Comisiynydd Addysg Ymgynghorol ar gyfer Llywodraeth Cymru yn goruchwylio gwasanaethau ym Mlaenau Gwent, ac ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd Perfformiad Strategol y Llywodraeth ym Mlaenau Gwent.

Mae Nerys hefyd yn Bennaeth Strategaeth ar gyfer Hyfforddwyr Addysg Portal ac yn Gyfarwyddwr gyda Chwmni Materion Cyhoeddus, Deryn, yng Nghaerdydd. Mae hi'n aelod o bwyllgor ymgynghorol Ofcom ar gyfer Cymru ac ar Gomisiwn y Prif Weinidog ar Lywodraethu a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus.

Pippa John-Cooke

Mae Pippa yn frwd am, ac yn gwbl ymrwymedig i gefnogi pobl wrth adnabod a chyflawni eu potensial trwy ddarparu cyfnodau dysgu ystyrlon, perthnasol, hyblyg ac o ansawdd uchel.

Mae Pippa yn ddysgwr gydol oes ymroddedig ac yn ddiweddar, ennillodd gymhwyster fel hyfforddwr a mentor proffesiynol. Graddiodd o Brifysgolion Nottingham (BA, Ieithyddiaeth a Saesneg), Manceinion (TAR, MA mewn Addysg i Oedolion a'r Cyfryngau Torfol) a Morgannwg (MSc Rheolaeth Addysg).

Mae profiad gwaith Pippa yn cynnwys VSO Nigeria (addysgu), Prifysgolion Manceinion a Zagreb (addysgu), Coleg Oedolion Lancaster (addysgu a rheolaeth), Cyngor Caerdydd (rheolaeth Addysg Gymunedol; datblygiad Cydweithirediad a Phartneriaeth), Y Brifysgol Agored (datblygiad Cydweithrediad a Phartneriaeth; rheoli prosiect), a TalentPlusTalent (hyfforddi/mentora).

Professor Danny Saunders OBE

Dros y 38 mlynedd diwethaf, mae Danny Saunders wedi datblygu partneriaethau datblygiad addysgol a dysgu gydol oes gyda phrifysgolion, colegau, ysgolion, cyflogwyr a grwpiau cymunedol ledled y DU. Mae wedi cymryd rhan mewn gwaith cynghori gyda Llywodraeth Cymru, ac mae ei waith ymchwil wedi ei gyhoeddi yn helaeth mewn cyfnodolion a llyfrau a adolygir gan gyfoedion. Mae ei weithgarwch presennol yn cynnwys ysgrifennu astudiaethau achos am brosiectau dysgu ac addysgu, datblygu dysgu sy’n seiliedig ar waith, adnabod catalyddion dysgu gydol oes ymhlith grwpiau oedran hŷn, a datblygu llwybrau dilyniant newydd i addysg uwch. Mae Danny yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru ac yn Athro gwadd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae hefyd yn parhau gyda’i ymwneud ag addysg uwch trwy reoli adolygiadau ASA, dadansoddiadau effaith, arholi allanol, trefnu cynadleddau, a goruchwylio PhD. Mae Danny yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Yn 2010 derbyniodd OBE am ei wasanaethau i addysg uwch yng Nghymru.

Cerys Furlong

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Euro social fund